Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση σε υπάλληλους της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου μας της βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 979/2019

ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε υπάλληλους της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου μας της βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης

γ) Τις διατάξεις των άρθρων 86, 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,

δ) Το υπ αριθ πρωτ 7002/1/1/10-07-2017 έγγραφο Δ/νσης Αστυν. Β/Ανατ.Αττικής – Αστυν. Τμήματος Μαραθώνος με θέμα: «Αναδιάταξη-αναδιοργάνωση σύσταση και λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Αναφορά έναρξης λειτουργίας Υπηρεσίας μας»

ε) Τις ανάγκες που προέκυψαν από τη συγχώνευση των Α.Τ Νέας Μάκρης  και   Μαραθώνα και τη λειτουργία Α.Τ. Μαραθώνος Αττικής με έδρα τη Νέα Μάκρη

στ) Το γεγονός ότι το ΚΕΠ Μαραθώνα δεν λειτουργεί κατά τις απογευματινές ώρες

ζ)Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπηρεσία-διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής των ενδιαφερομένων κατά τις απογευματινές ώρες με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των πολιτών

η)Την  ανάγκη για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη στη δημοτική ενότητα Μαραθώνα και κατά τις απογευματινές ώρες

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Αναθέτει στους κατωτέρω μόνιμους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων (πολιτών – δημοτών) στη Δημοτική Ενότητα Μαραθώνα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις απογευματινές ώρες:

Μπερτόλη Πέτρο του Γεωργίου, Προϊστάμενο Τμήματος Δημ. Αστυνομίας

Αντωνίου Άννα του Αντωνίου

Βαρέλη Παναγιώτη του Ευστρατίου

Γκούβα Αντωνία του Θεοδώρου

Καλλιμάνη Κων/νο του Χρήστου

Πετρή Σταμάτιο του Γεωργίου

Πολυγένη Ελένη του Ιωάννη

Φίλιππα Χρήστο του Δημητρίου

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

-Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους

Δημοτικής Αστυνομίας

-Εντεταλμένο Δ.Σ. Δημ. Αστυνομίας