Ανάθεση σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος της βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος της βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης

γ) Τις διατάξεις των άρθρων 86, 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «βεβαίωση του γνησίου υπογραφής» όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄)

ε) Την ανάγκη για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών που εξυπηρετούνται στις Δομές Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος

 

                                                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Αναθέτει στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος Κατσαγώνη Στέφανο του Λεωνίδα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄ και Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού, να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων (πολιτών – δημοτών) που εξυπηρετούνται στις Δομές Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω1ΡΚΩΛΜ-ΤΟΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1ΡΚΩΛΜ-ΤΟΨ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •