Ανάθεση της μίσθωσης μηχανημάτων έργου από το μητρώο εργοληπτών και εκτός μητρώου εργοληπτών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της μίσθωσης μηχανημάτων έργου από το μητρώο εργοληπτών και εκτός μητρώου εργοληπτών λόγω του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της κακοκαιρίας «ΒΑΡΒΑΡΑ»

Αριθμός Απόφασης: 53/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Το υπ. αριθμ. 2704/06-02-2023 εισερχόμενο έγγραφο από  το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος για ετοιμότητα λόγω έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
 9. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της κακοκαιρίας «ΒΑΡΒΑΡΑΣ», γεγονότα που δημιουργούν άμεσο και προφανή κίνδυνο και σοβαρές επιπτώσεις με αποτέλεσμα να απειλείται η δημόσια υγεία  από την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης.
 10. Το γεγονός ότι τα υπάρχοντα και εν λειτουργία μηχανήματα του δήμου δεν επαρκούν για την ανωτέρω εργασία.
 11. Το γεγονός ότι τα υπάρχοντα και εν λειτουργία μηχανήματα του δήμου, καθώς και τα υπάρχοντα μηχανήματα του μητρώου εργοληπτών, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ»
 12. Την θετική ανταπόκριση των ΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ Ι., ΛΕΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ και ΠΑΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, στην προφορική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο εργοληπτών του Δήμου , καθώς και τη  θετική ανταπόκριση των ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          και Β.Κ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. ΔΙΕΛΛΑΣ, στην προφορική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας, οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο εργοληπτών του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ      

Την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης μηχανημάτων έργου, εντός και εκτός μητρώου εργοληπτών, λόγω του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της κακοκαιρίας «ΒΑΡΒΑΡΑ».

Θα χρησιμοποιηθούν φορτωτές, φορτηγά ,jcb, bob cat, grader κλπ. για όσες ημέρες χρειαστούν , όπως αυτά θα προκύπτουν από την περιγραφή της Δ/νσης καθαριότητας, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος, πρασίνου.

Δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ανωτέρω εργασίες, δεν μπορούν να προϋπολογισθούν απόλυτα αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπηρεσίας δεν θα ξεπεράσουν τις 45.500€ .

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (53/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67ΧΩΩΛΜ-ΡΙΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΧΩΩΛΜ-ΡΙΔ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *