Ανάθεση της προμήθειας για την διαμόρφωση βελτίωση χώρων υγιεινής δομών κοινωνικής φροντίδας του δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας για την διαμόρφωση βελτίωση χώρων υγιεινής, για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθ. 960/2019  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος
 9. Τη με αριθ. 263/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 10. Την ανάγκη εκτέλεσης της της προμήθειας για την διαμόρφωση βελτίωση χώρων υγιεινής, για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος.
 11. Την 24/2018 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 12. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ007074395 2020-07-23.
 13. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 12588/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΥΔΩΛΜ-ΠΨΛ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 265 βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ007194595 2020-08-18.
 14. Την με αριθ. πρωτ. 18548 /13-10-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς
 15. Την μοναδική προσφορά με αριθ. πρωτ. 19272/22-10-2020 που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου από την επιχείρηση «KOMAR» ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΩΝΣΤΑ.
 16. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς εργασίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες εργασιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την έγκριση διενέργειας της προμήθειας για την διαμόρφωση βελτίωση χώρων υγιεινής, για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος., συνολικού προϋπολογισμού 3.100,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 2. Την έγκριση της 24/2018 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην επιχείρηση «KOMAR» ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΩΝΣΤΑ, με έδρα την 35Ο χλμ. Λ. Μαραθώνος –Ν. Μάκρη- Μαραθώνα  , Α.Φ.Μ. 041949035 Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ , έναντι συνολικού ποσού των 2.189,84 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι καθαρό ποσό 1.766,00 €, ΦΠΑ 24% 423,84 €, σύνολο 2.189,84 €).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 909_2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΛΩ1ΩΛΜ-ΡΑΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΩ1ΩΛΜ-ΡΑΑ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *