Ανάθεση της προμήθειας ειδών παντοπωλείου – γαλακτοκομικών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας των ειδών παντοπωλείου – γαλακτοκομικών, κηπευτικών-φρούτων , αυγών, για τις ανάγκες της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος λόγω του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση τροφοδοσίας μέχρι το τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου 20/9/2023»

Αριθμός Απόφασης: 467/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 1. Την με αριθμό 39272/12-04-2023 (ΦΕΚ 2488/Β΄/18-04-2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 2. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, για την αντιμετώπιση της προμήθειας των ειδών παντοπωλείου – γαλακτοκομικών, κηπευτικών-φρούτων ,αυγών  , για τις ανάγκες της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση τροφοδοσίας μέχρι το τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου 20/9/2023, γεγονός που δημιουργεί άμεσο και προφανή κίνδυνο για την εύρυθμη λειτουργία της, από την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης.
 1. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ενιαίος διεθνής διαγωνισμός τροφίμων με συστημικό αριθμό 185226/2023
 2. Την θετική ανταπόκριση της επιχείρησης «ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , στην προφορική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας, οι οποίοι είναι οι ανάδοχοι των προηγούμενων συμβάσεων, των οποίων δεν έληξαν οι ποσότητες, πλην όμως λόγω της αύξησης των τιμών και των συνεχών ανατιμήσεων έληξε το οικονομικό αντικείμενο .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ      

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των ειδών παντοπωλείου – γαλακτοκομικών, κηπευτικών-φρούτων ,αυγών  , για τις ανάγκες της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος λόγω του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση τροφοδοσίας μέχρι το τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου 20/9/2023 ως εξής:

 • Είδη παντοπωλείου – γαλακτοκομικά, κηπευτικά-φρούτα ,αυγά, στον οικονομικό φορέα «ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , μέχρι του ποσού των 5.000,00 € (καθαρή αξία 4.424,78 €, Φ.Π.Α. 13% 575,22 €)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (467/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69ΥΦΩΛΜ-ΑΞΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΥΦΩΛΜ-ΑΞΒ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •