Ανάθεση της προμήθειας των ειδών αρτοποιείου, ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες της Ε΄ Κατασκήνωσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης” και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 434/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την με αριθμό 39272/12-04-2023 (ΦΕΚ 2488/Β΄/18-04-2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 9. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, για την αντιμετώπιση της προμήθειας των ειδών αρτοποιείου, ζαχαροπλαστικής και σάντουιτς καθώς και των  ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση τροφοδοσίας μέχρι το τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου 20/9/2023, γεγονός που δημιουργεί άμεσο και προφανή κίνδυνο για την εύρυθμη λειτουργία της, από την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης.
 10. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ενιαίος διεθνής διαγωνισμός τροφίμων με συστημικό αριθμό 185226/2023
 11. Την θετική ανταπόκριση των επιχειρήσεων ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ και ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., στην προφορική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας, οι οποίοι είναι οι ανάδοχοι των προηγούμενων συμβάσεων, των οποίων δεν έληξαν οι ποσότητες, πλην όμως λόγω της αύξησης των τιμών και των συνεχών ανατιμήσεων έληξε το οικονομικό αντικείμενο .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ      

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των ειδών αρτοποιείου, ζαχαροπλαστικής και σάντουιτς καθώς και  ειδών κρεοπωλείου, για τις ανάγκες της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος λόγω του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση τροφοδοσίας μέχρι το τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου 20/9/2023 ως εξής:

 • Είδη κρεοπωλείου, στον οικονομικό φορέα ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., μέχρι του ποσού των 8.000 € (καθαρή αξία 5.307,32€, Φ.Π.Α. 13% 689,95€)
 • Είδη αρτοποιείου, ζαχαροπλαστικής και σάντουιτς στην επιχείρηση ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, μέχρι του ποσού των 10.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, (ήτοι καθαρό ποσό 8.849,56 €, ΦΠΑ 13% 1.150,44 €).

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (434/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΥΔΗΩΛΜ-Ο1Π

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΥΔΗΩΛΜ-Ο1Π

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *