Ανάθεση της προμήθειας των κηπευτικών -φρούτων και ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας των κηπευτικών -φρούτων και των ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Μαραθώνος λόγω του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση τροφοδοσίας μέχρι την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά την προσφυγή με ΓΑΚ 82/16-01-2024»

Αριθμός Απόφασης: 158/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τον Ν.5056/2023, για την κατάργηση Νομικών Προσώπων των Δήμων
 9. Την υπ. αριθ. 1474/05-01-2024 διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την από 31.12.2023 αυτοδίκαιη κατάργηση των ΝΠ
 10. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, για την αντιμετώπιση της προμήθεια κηπευτικών-φρούτων και των ειδών κρεοπωλείου ,για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση τροφοδοσίας μέχρι την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά την προσφυγή , γεγονός που δημιουργεί άμεσο και προφανή κίνδυνο για την εύρυθμη λειτουργία τους, από την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης.
 11. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ενιαίος διεθνής διαγωνισμός τροφίμων με συστημικό αριθμό 185226/2023
 12. Την θετική ανταπόκριση των επιχειρήσεων ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε και ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., στην προφορική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας, οι οποίοι είναι οι ανάδοχοι των προηγούμενων συμβάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ      

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των κηπευτικών -φρούτων και των ειδών κρεοπωλείου , για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Μαραθώνος ,λόγω του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση τροφοδοσίας μέχρι την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά την προσφυγή ως εξής:

 • Είδη κηπευτικών-φρούτων, στον οικονομικό φορέα ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε, μέχρι του ποσού των 2.500 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.
 • Είδη κρεοπωλείου, στον οικονομικό φορέα ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., μέχρι του ποσού των 2.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (158/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ρ5Μ8ΩΛΜ-Τ26

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ5Μ8ΩΛΜ-Τ26

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *