Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες καθαρισμού διαφόρων επιφανειών από συνθήματα”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο Εργασίες καθαρισμού διαφόρων επιφανειών από συνθήματα»

Αριθμός Απόφασης: 447/2021

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού διαφόρων επιφανειών από συνθήματα»,
 5. Την με αριθμό 23/2021/29-10-2021 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος,
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009500218 2021-11-09.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό 22444/16-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) Δημάρχου με ΑΔΑ 6Ι7ΨΩΛΜ-1ΙΕ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 09-11-2021 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 343 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ009553836 2021-11-17.
 8. Τη με αριθμ. 439/2021/17-11-2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ Ψ8Α3ΩΛΜ-ΞΔ4 και η αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία Booka Chemicals Hellas IKE.
 9. Την με αριθμ. 22563/18-11-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC009564637 2021-11-18.
 10. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 22918/22-11-2021.
 11. Το από 23-11-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία Booka Chemicals Hellas IKE, έναντι του ποσού των 7.000,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.680,00€, σύνολο προσφοράς 8.680,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  «Εργασίες καθαρισμού διαφόρων επιφανειών από συνθήματα», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 23/2021/29-10-2021 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, στην εταιρεία BOOKA CHEMICALS HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο BOOKA ΧΗΜΙΚΑ ΙΚΕ, Α.Φ.Μ. 800653781, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 32, Τ.Κ.: 19009, Πόλη: ΡΑΦΗΝΑ, τηλ.: 2294076192,  έναντι του ποσού των 7.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  1.680,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 8.680,00 ευρώ (οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2021 θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30.7336.02.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης έως το τέλος του έτους, Παρασκευή 31-12-2021.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Παναγιώτη Ηλία.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (447/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ρ236ΩΛΜ-ΔΒ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ236ΩΛΜ-ΔΒ4

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *