Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπηρεσιών επισκευής βιολογικού Ε’ Κατασκήνωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης 618/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. τροποποιητικές διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την ΚΥΑ Δ11 οικ.16878/678_12.04.2019 (ΦΕΚ 1339_18.04.2019 τεύχος B’) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 9. Την με αριθ. 53536/15034/24-05-2019 Διαπιστωτική Πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη του Σπυρίδωνος, ως νέου Δημάρχου Μαραθώνος.
 10. Τη με αριθ. 530/2019 Απόφαση Δημάρχου.
 11. Την από 27-06-2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 12. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 13586/28-06-2019, ΑΔΑ  6ΥΡ3ΩΛΜ-ΜΓΘ και με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 229.
 13. Την με αριθ. πρωτ. 13764/02-07-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.
 14. Την προσφορά της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 14032/04-07-2019.
 15. Το από 05/07/2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης.
 16. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών επισκευής βιολογικού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 1.054,00 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της από 27-06-2019 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 3. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών επισκευής βιολογικού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, στην εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με έδρα Άρμα Βοιωτίας, Δ.Δ. Τανάγρας, Τ.Κ. 32200, Α.Φ.Μ. 999105479, Δ.Ο.Υ. Θηβών, συνολικού ποσού των 1.054,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι καθαρό ποσό 850,00€, ΦΠΑ 24% 204,00€, σύνολο 1.054,00€).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (618/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •