Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπογραφής εγγράφων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 567/2019

ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπογραφής εγγράφων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών

β)  Τις διατάξεις του Π.Δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια»

γ) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

δ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)

ε)  Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

στ)  Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εξουσιοδοτούνται οι κάτωθι υπάλληλοι να υπογράφουν με εντολή του όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις & αποφάσεις που εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου Δήμου Μαραθώνος:

-Δημήτριος Κλεφτάκης του Θεοφάνη, Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, Δήμου Μαραθώνος

– Σκόρδη Τσούρα Αικατερίνη, υπάλληλος ιδαχ κλάδου ΔΕ Διοικητικού

-Δερμετζιάν – Γκινοσάτη Μαρία, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

-Στάμου Σταματίνα, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού

-Βασιλάκη Ευσταθία, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ χειριστών Η/Υ

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •