Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπογραφής εγγράφων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 566/2019

ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπογραφής εγγράφων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών

γ)  Την υπ αριθ  120/2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Μετακίνηση του Χαλυβδόπουλου Θωμά από τη θέση Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την τοποθέτησή του ως Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος».

δ)  Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

ε)  Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Εξουσιοδοτεί τον Χαλυβδόπουλο Θωμά του Σπυρίδωνος, Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, να συνυπογράφει με εντολή του όλες τις αποφάσεις (μεταδημότευσης, προσθήκη κυρίου ονόματος, εγγραφής, διαγραφής κ.λ.π.) που εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •