Ανάκληση της υπ αριθ 1211/2019 αποφάσεως με θέμα: Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της υπ αριθ 1211/2019 αποφάσεως με θέμα: Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 35,72,100 του Ν 3584/2007 ( ΦΕΚ 143 Α) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 3. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 Α ) «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 51.παρ.1δ του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.6 του Ν.3979/2011.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ98/26-04-2013 ) «Κύρωση της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.
 7. Τις διατάξεις της εγκύκλιου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 8. Τη με ΑΠ οικ.34832/17 εγκ./2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 9. Το ΑΠ 3345/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3147/Β/2012
 11. Την υπ αριθ 608/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Τροποποίηση της υπ αριθ 575/2018 αποφάσεως Δημάρχου Μαραθώνος περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος»
 12. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων»
 13. Την υπ αριθ 563/2014 απόφαση Δημάρχου ΘΕΜΑ: « Τοποθέτηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος» σύμφωνα με την οποία τοποθετήθηκε Προιστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο Τσαγλιώτης Μιχαήλ του Λυκούργου.
 14. Την υπ αριθ 1304/2018  απόφαση με θέμα: Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσεως του υπαλλήλου Τσαγλιώτη Μιχαήλ του Λυκούργου λόγω συνταξιοδότησής του
 15. Την ανάγκη ορισμού αναπληρωτή προισταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 16. Την υπ αριθ 1211/2019 απόφαση με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος» και την ανάγκη ανάκλησής της.
 17. Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση με θέμα: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την υπ αριθ 1211/2019 απόφαση: «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Μαραθώνος» σύμφωνα με την οποία είχε οριστεί Αναπληρωτής Προιστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο Κανέλλος Αναστάσιος του Ηλία, μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α’.

Ο ανωτέρω υπάλληλος τοποθετείται στο τμήμα Συγκ/νιών & Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Μαραθώνος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 Ν. ΖΟΛΟΤΑΡΙΩΦ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΘ1ΙΩΛΜ-8ΕΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘ1ΙΩΛΜ-8ΕΥ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •