Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος με σχέση εργασίας ιδαχ Κωνσταντούλα Στυλιανού του Ευθυμίου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ.1 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 & του άρθρου 26 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α ́ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

γ) Την αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β ́ του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α ́).

δ) Την υπ’ αριθμ. 3707/24-2-2020 αίτηση του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδαχ Κωνσταντούλα Στυλιανού του Ευθυμίου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄, με την οποία ζητά την αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που κατέχει με τίτλο: «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» από το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πανεπιστημίου Πειραιά, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ε) Το υπ’ αριθμ. 3/5-5-2020 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με το οποίο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της συνδρομής συνάφειας του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών του ανωτέρω υπαλλήλου με τις δραστηριότητες που επιτελούσε στην υπηρεσία της οργανικής του θέσης (ο υπάλληλος υπηρετεί με απόσπαση σε θέση ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Καισαριανής για την επικουρία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία αυτού)

στ) Την υπ’ αριθμ. 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  1. Τη συνδρομή συνάφειας του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» από το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πανεπιστημίου Πειραιά, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με τις δραστηριότητες που επιτελούσε στην υπηρεσία της οργανικής του θέσης ο Κωνσταντούλας Στυλιανός του Ευθυμίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του Δήμου Μαραθώνος, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α ́, ο οποίος υπηρετεί με απόσπαση σε θέση ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Καισαριανής για την επικουρία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία αυτού, από 24-2-2020 (ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης).

Η προωθημένη μισθολογική κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από 24-2-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176Α ́) και την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 Ν. ΖΟΛΟΤΑΡΙΩΦ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΠΗΒΩΛΜ-2ΗΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΠΗΒΩΛΜ-2ΗΔ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •