Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Θέσεις εργασίας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡOΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος

Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 « Κώδικας κατάστασης , όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν  με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4325/2015( ΦΕΚ 47/τ. Α’/11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’/26-8-2015).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 τ. Α’ )
 4. Την υπ’αριθ.110/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Περί πρόσληψης προσωπικού ΔΕ ΒΟΗΘ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. 2 μήνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του νομικού προσώπου(βρεφονηπιακός σταθμός Βαρνάβα).
 5. Το υπ’αριθ.88989/29324/30-10-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

100

Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

(ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ)

ΔΕ ΒΟΗΘ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή

Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή

Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή

Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι επιλεγέντες/είσες της παραπάνω ειδικότητας  οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (Παρέχεται από την υπηρεσία).
 2. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας.
 3. Πτυχίο ή δίπλωμα ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (πιστοποίηση όπου είναι απαραίτητο)
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.
 6. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Νομικού προσώπου «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 196, Νέα Μάκρη (Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης) τηλ. επικοινωνίας 2294067630, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται μετά την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων  του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης και στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου και συγκεκριμένα από Παρασκευή 25/09/2020 έως και  Πέμπτη  01/10/2020 ώρες 7:30 έως  15:30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπαϊρακτάρης Στέφανος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •