Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στη δομή «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»

websupport Θέσεις εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στη δομή «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπ  όψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 2β του ν.3812/2009 και ισχύει με τις όμοιες του ν.4765/2021 σύμφωνα με τις οποίες το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των ΟΤΑ εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 εδ. Α του ν.2190/94 σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις εργασίας ιδοχ του προσωπικού των ΟΤΑ α και β βαθμού καθώς και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ανανεώνονται κάθε έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. κστ της ΠΥΣ 33/2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν.4342/15 σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του ως ανω προσωπικού και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών δεν υπάγονται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄) όπως ισχύει
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις της περ. στ εδ.3 του άρθρου 75 του ν.3463/2006 σύμφωνα με τις οποίες στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ συμπεριλαμβάνονται και η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργική απασχόλησης παιδιών
 6. Τις υπ αριθ 230817/23-03-2021 και 241796/29-03-2021 αποφάσεις Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής όπου χορηγήθηκαν στο Δήμο Μαραθώνος άδειες ίδρυσης και λειτουργίας για δύο (2) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν.4941/2022 με τις οποίες καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για τη πρόσβαση βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες σχολικής αγωγής και φροντίδας καθώς και για την πρόσβαση παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και δραστηριοτήτων εκτός σχολικού ωραρίου
 8. Την υπ αριθ 386/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσληψη τριών (3) ατόμων Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, στη Δομή «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» στο πλαίσιο της Δράσης  «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ») για την περίοδο 2022 – 2023.
 9. Τον ΟΕΥ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 )
 10. Την υπ αριθ πρωτ εσωτ. 26303/07-11-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί της ύπαρξης πιστώσεων

                                                          Ανακοινώνει 

 Την πρόσληψη τριών (3) ατόμων εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής τετράωρης απασχόλησης, για τα ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» ως κατωτέρω:

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

001

ΠΕ Καθηγητής Φιλολογίας

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Πτυχίο  Φιλολογίας ή Κλασσικής φιλολογίας ή αντίστοιχου τμήματος ανάλογης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

 

002

ΠΕ Καθηγητής Θεατρολογίας

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

 

Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών της ημεδαπής ή πτυχίο της σχολής Καλών Τεχνών του τμήματος Θεατρικών σπουδών ή το ομώνυμο πτυχίο άλλης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ.

 

003

ΠΕ Νηπιαγωγών

1

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

 

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών προσχολικής αγωγής και  εκπαίδευσης ή επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία  ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολικής  ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελικά βαθμολογία όλων των υποψηφίων.

Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε.

Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε περισσότερους του ενός φορέα μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους.

Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Ο βασικός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται σε δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το 10.Ανώτατο σύνολο μορίων 20.Μεταπτυχιακός συναφής τίτλος σπουδών βαθμολογείται με 10 μόρια
 2. Προϋπηρεσία από 3 μήνες έως 1 έτος 20 μόρια αναλογικά..2 μόρια ανά μήνα από τον 3Ο Μήνα (20 μόρια)
 3. Η συνέντευξη Διεξάγεται από τριμελή επιτροπή. (μόρια 40)
 4. Τα κοινωνικά – οικογενειακά κοινωνικά κριτήρια αναλύονται ως εξής: μονογονέας, γονέας μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ, λαμβάνει ανά κατηγορία 3 μόρια. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 3 μόρια. Κάθε ανήλικο τέκνο βαθμολογείται με 1 μόριο μέχρι 3 μόρια για τα τρία τέκνα. Πολύτεκνος με 4 και άνω τέκνα λαμβάνει επιπλέον 1 μόριο (μόρια 10).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τίτλοι σπουδών: Βασικός τίτλος σπουδών

20%

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

10%

Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο

20%

Παιδαγωγικά και ειδικά και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας και προσωπικότητα (συνέντευξη)

40%

Κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια: οικογενειακή κατάσταση (τέκνα, μονογονέας, γονέας μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας),

10%

 

Μοριοδότηση Κριτηρίων

Βαθμολόγηση τυπικών και ειδικών προσόντων

Κριτήριο βαθμολόγησης

Μόρια

Τίτλοι σπουδών

Βασικός Τίτλος Σπουδών και παρεμφερείς σπουδές (συναφείς με την ειδικότητα της αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη)

20 μόρια

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Συναφές Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

10 μόρια

Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο

Διδακτική προϋπηρεσία από 1μήνα έως 1 έτος

20 μόρια

Παιδαγωγικά και ειδικά και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας και προσωπικότητα (συνέντευξη)

Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, παιδαγωγική κατάρτιση και επάρκεια, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες κ.λ.π.

40 μόρια

Κοινωνικά και Οικογενειακά κριτήρια

Οικογενειακή κατάσταση (τέκνα, μονογονέας, γονέας μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας),

10 μόρια

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης στην οποία και να φαίνεται αναλυτικά ο βαθμός του πτυχίου τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (εντός διμήνου).
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Πιστοποιητικό υγείας (με την υπογραφή της σύμβασης)
 7. Ποινικό μητρώο
 8. Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) για όσους υποψήφιους επικαλούνται πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφά χωρίς επικύρωση από Δικηγόρο ή θεώρηση από Δημόσια υπηρεσία. Υποχρεούνται να προσκομίσουν και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 9. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ
 10. Βεβαίωση σπουδών τέκνου (για να ληφθεί υπ όψη) .
 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και  θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από το έντυπο αίτησης του φορέα το οποίο μπορεί να αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους και με email.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ηλεκτρονικά στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@marathon.gr

 • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (8) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα και στο δικτυακό τόπο αυτής (https://www.marathon.gr/) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.
 • Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα με την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των δράσεων του Φορέα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (γραφείο πρωτοκόλλου) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού  του Νομού Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στην ιστοσελίδα (www.marathon.gr) του Δήμου Μαραθώνος  μαζί με την αίτηση.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που θα συσταθεί με απόφαση του Δημάρχου μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μαραθώνος και  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μαραθώνος και θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

 Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση και θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

Ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων θα καταρτισθεί από την ως άνω τριμελή επιτροπή μετά το πέρας προθεσμίας των ενστάσεων, και αξιολόγηση αυτών .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Μαραθώνος και στο δικτυακό τόπο αυτής (https://www.marathon.gr)                                     

Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη από το γραφείο προσωπικού του Δήμου Μαραθώνος  μαζί με την αίτηση, ή από το επίσημο site του Δήμου www.marathon.gr

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (τετράωρης) από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Η πρόσληψη ανεξάρτητα από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ έχει ισχύ από την ημερομηνία της σύμβασης και έναρξης της απασχόλησης (άρθρο 3 της ΠΝΠ 26/2015 ΦΕΚ 102/2015 τ.Α΄)

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 18 – 25/11/2022

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •