Ανακοίνωση – Ενημέρωση επικαιροποίησης στοιχείων για τα ταφικά μνημεία

websupport Δελτία τύπου

Καλούνται οι δημότες και υπόχρεοι που έχουν ενταφιασμένους οικείους τους σε κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος και δεν έχουν καταχωρηθεί ή έχουν αλλάξει τα στοιχεία των υπόχρεων συγγενών, να προσέλθουν έως 31 Οκτωβρίου 2022, ώστε να δηλώσουν τα ορθά στοιχεία υπόχρεων προσώπων, υποβάλλοντας την επισυναπτόμενη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, ώστε να μπορεί η αρμόδια Υπηρεσία Κοιμητηρίων να επικοινωνεί μαζί τους.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται:

  1. Αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο στο πρωτόκολλο του Δήμου Μαραθώνος.
  2. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@marathon.gr ΜΟΝΟΝ εφόσον έχει γίνει ψηφιακή βεβαίωση της Αίτησης μέσω της υπηρεσίας Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου του gov.gr.
  3. Ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Υπηρεσία Κοιμητηρίων), Οινόης 6, τκ 19007, αφού  έχει γίνει επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής στην Αίτηση σε ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια αρχή.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Μαραθώνος (59/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: ΨΓ4ΚΩΛΜ-ΧΧΞ), όταν οι υπόχρεοι ταφικών μνημείων δεν προσέλθουν μετά την παρέλευση της περιόδου ταφής εντός τριών μηνών για να δηλώσουν παράταση ταφής ή εκταφή, η υπηρεσία δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Κοιμητηρίων του Δήμου Μαραθώνος στα τηλέφωνα: 22943 20933, 22943 20916 ή 22943 20930. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ginosativ@marathon.gr.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •