Ανακοίνωση Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος

websupport Δελτία τύπου, Πολιτική Προστασία 1 Σχόλιο

Εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων (κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023, ΦΕΚ Β’ 3475)

Ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15.3.2024 (ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ)  εγκύκλιος για την «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων», σε συνέχεια του  «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 3475/2024), ενόψει και της νέας αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά την 1η Μαΐου του 2024.

Ο Κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, στην προστασία του Περιβάλλοντος, την πυροπροστασία και πυρασφάλεια των κτισμάτων που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών ή γειτνιάζουν με αυτές, όπως και στον περιορισμό της συμβολής τους στη διάδοση της φωτιάς.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023), δηλαδή οικόπεδα ή γήπεδα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και

«α. βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:

σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79.

σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.

σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) της παρ. 3 του του άρθρου 5 π.δ. 32/2016.

β. βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α.

γ. βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.

δ. βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης γ.

ε. βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79.»

είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31η/03/2024. Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός (1) μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 30/4/2024 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται ότι:

Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα ακίνητα των ανωτέρω περ. α έως ε για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024. Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.

Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/03/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

Οι ανωτέρω χρονικές προθεσμίες προσαρμογής δεν εφαρμόζονται, στην περίπτωση που εντός αυτών ζητηθεί η έκδοση οικοδομικής άδειας στο ακίνητο όπου βρίσκεται το υφιστάμενο κτίσμα, ή γίνει αλλαγή της χρήσης του ή γίνει ανακαίνισή του κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό.

Ανακαίνιση νοείται η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για την αισθητική, λειτουργική, ενεργειακή κ.ά αναβάθμιση κτιρίου, η συνολική δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ (υπολογιζόμενο σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ του ν. 4495/2017, Α’ 167) και ταυτόχρονα το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του κτιρίου (η οποία προκύπτει από το γινόμενο της επιφάνειάς του με την τιμή ζώνης (Τ.Ζ.) της περιοχής, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας της ανακαίνισης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών).

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.’

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες – ιδιοκτήτες ακινήτων που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να καταθέτουν το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, την Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη εις διπλούν και σε έντυπη μορφή, στο πρωτόκολλο του Δήμου Μαραθώνος. Η κατάθεση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλου του Δήμου Μαραθώνος info@marathon.gr δεν αίρει την υποχρέωση υποβολής σε έντυπη μορφή των παραπάνω εγγράφων.

Επισημαίνουμε ότι καθώς αναμένονται νεότερες οδηγίες από το αρμόδιο Υπουργείο για ενδεχόμενη παράταση των προθεσμιών, θα υπάρξει και νεότερη ανακοίνωση από το Δήμο Μαραθώνος σχετικά. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, θα πρέπει να λαμβάνουν και να τηρούν όλα τα αναγκαία μέτρα εν όψει της αντιπυρικής περιόδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της ιστοσελίδας του Δήμου Μαραθώνος.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2294061147 – 2294320930 – 2294320934

Email: civilprotection@marathon.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχόλια 1

 1. Διαμένω στον Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων στον Σχινιά και παρακαλώ πολύ θα ήθελα άμεσα να με ενημερώσετε ποιος είναι ο Αρμόδιος Τεχνικός Επιστήμονας που αναφέρεται στο ΦΕΚ, o οποίος περέπει να κάνει την αξιολόγηση και την τεχνική έκεθεση για τα μέτρα πυροπροστασίας του σπιτιού μου.

  Ευχαριστώ,
  Ανδρέας Πολίδης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *