Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

websupport Θέσεις εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 8 – 12/5/2021

Δεδομένου ότι δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις για ορισμένες κατηγορίες, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για δύο ημέρες, ήτοι έως 14/5/2021.

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄ )
 3. Την υπ αριθ 164/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας των δομών Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ στο Δήμο Μαραθώνος»
 4. Τις άδειες λειτουργίας των δύο (2) δομών ΚΔΑΠ του Δήμου Μαραθώνος από την Περιφέρεια Αττικής με ΑΔΑ: Ω1Σ87Λ7-0ΜΞ και την αριθμ. ΑΔΑ: 9ΤΚΞ7Λ7-Ξ00 .
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β΄/27-11-2012)
 6. Τη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού  της παρούσας ανακοίνωσης.
 7. Την υπ αριθ 128/2021  απόφαση οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την λειτουργία των ΚΔΑΠ  Δήμου Μαραθώνος

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)  Δήμου Μαραθώνoς,  που εδρεύει στο Μαραθώνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

(μερικής απασχόλησης)

03

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες

Πτυχίο τμήματος επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .

 

ΠΕ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας

(μερικής απασχόλησης)

02

 

 

 

 

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες

Πτυχίο ή Δίπλωμα Παιδαγωγού με κατευθύνσεις: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στη παιδαγωγική ή Δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) AEI  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών την ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

 

ΠΕ Ιστορίας Αρχαιολογίας (μερικής απασχόλησης)

01

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες

Πτυχίο τμήματος επιστήμης Ιστορικού Αρχαιολογικού ή πτυχίο της Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, ή ομώνυμος τίτλος της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

 

ΠΕ Παιδαγωγών 

(μερικής απασχόλησης)

01

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες

Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης) ή το ομώνυμο Πτυχίο ή Δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών την ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

ΠΕ Νηπιαγωγών

(μερικής απασχόλησης)

02

 

 

 

 

 

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών προσχολικής αγωγής και  εκπαίδευσης ή επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία  ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολικής  ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Ή Επιστημών της εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολικής

 

 

ΠΕ Θεατρικών – κινηματογραφικών σπουδών

(μερικής απασχόλησης)

01

 

 

 

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες

Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών της ημεδαπής ή πτυχίο της σχολής Καλών Τεχνών του τμήματος Θεατρικών σπουδών ή το ομώνυμο πτυχίο της σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ ή πτυχίο του Τμήματος κινηματογράφου της σχολής καλών τεχνών ή το ομώνυμο πτυχίο της σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ.

 

ΠΕ,ΤΕ Καθηγητής Πληροφορικής

(μερικής απασχόλησης)  

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες

Πτυχίο Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή

Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή

Μηχανικών Πληροφοριακών

& Επικοινωνιακών Συστημάτων ή

Μηχανικών Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας

Υπολογιστών ή Επιστήμης και

Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή

Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή  Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

Πτυχίο Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και  πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή  Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)ΑΕΙ της ημεδαπής  ή Απόφοιτος Τμήματος  Μηχανολόγων μηχανικών με μεταπτυχιακό τίτλο και εξειδίκευση της αυτοματισμούς – Ρομποτική  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με εξειδίκευση στην ρομποτική. Σε περίπτωση έλλειψης πτυχίου ΑΕΙ είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού ΤΕ αντίστοιχων ειδικοτήτων είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής

2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο της ειδικότητας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

 

ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ Καθηγητής Μουσικής (μερικής απασχόλησης) 

01

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες

Πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ή Τεχνολόγων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολόγων Τεχνολογίας ήχου και Μουσικών Οργάνων ή Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Απόφοιτη αναγνωρισμένων Ωδείων με δικαίωμα διδασκαλίας ή κάτοχοι πτυχίου Ωδικής.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

ΥΕ Προσωπικό Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας (μερικής απασχόλησης)

02

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

ΥΕ Γενικών καθηκόντων (μερικής απασχόλησης)

02

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

16

 

 

Η υπογραφή της σύμβασης των ως άνω υπαλλήλων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την απόφαση της άρσης αναστολής λειτουργίας των δομών των ΚΔΑΠ .

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :  

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ.2 του άρ. 21 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997, και στη συνέχεια από την παρ. 12 α του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/09.09.1999 τεύχος Α’), έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.marathon.gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνα, οδός Οινόης 6 Τ.Κ. 190 07  Μαραθώνας καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, οδός Λ. Μαραθώνος 104 ΤΚ 19005 Νέα Μάκρη αρμόδιες κα Σαφρά Μαρία & κα Τσιέρη Παρασκευή, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •