Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

websupport ΝΠΔΔ Τετράπολις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡOΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος

Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 « Κώδικας κατάστασης , όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν  με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4325/2015( ΦΕΚ 47/τ. Α’/11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’/26-8-2015).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 τ. Α’ )
 4. Την υπ’αριθ.61-2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Περί πρόσληψης προσωπικού τριών (3) ατόμων, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. 2 μήνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στους ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Βαρνάβα  και Μαραθώνα και Νέας Μάκρης  του νομικού προσώπου .
 5. Το υπ’αριθ.88989/29324/30-10-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα τριών (3) ατόμων  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών, ως εξής:

 • ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ (1) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (βρεφονηπιακός Βαρνάβα)
 • ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ (1) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (βρεφικός «Αμάλθεια» Μαραθώνα.
 • ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ (1) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (Δ. Βρεφονηπιακός Νέας Μάκρης)

Οι επιλεγέντες/είσες της παραπάνω ειδικότητας  οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 3. Να μη έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (Παρέχεται από την υπηρεσία).
 2. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας.
 3. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.
 4. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον διαθέτουν.
 5. Πτυχίο ή δίπλωμα ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με πιστοποίηση (εφόσον διαθέτουν).
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα  δικαιολογητικά τους  στα γραφεία του Νομικού προσώπου «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 196, Νέα Μάκρη (Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης) ή  ηλεκτρονικά στο mail του νομικού προσώπου tetrapolis@marathon.gr, τηλ. επικοινωνίας 2294067630, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου, από ΤΡΙΤΗ 29/08/2023 έως και ΤΡΙΤΗ 05/09/2023 ώρες 8:30 έως  16:00.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •