Αναστολή απασχόλησης ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ στον Δήμο Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αναστολή απασχόλησης ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ στον Δήμο Μαραθώνος».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ  0.1503/27-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1256/Β/2020) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ.0.217/3-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2186/Β/2020)

ε) Την υπ αριθ  4/2020 δημόσια  πρόσκληση  σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) /Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

στ) Το υπ αριθ 11761/2020//1/2020/26006-2020 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

ζ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

η) Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ

θ) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για το Δήμο Μαραθώνος είναι 73 εκ των οποίων

στην κατηγορία ΠΕ : Μία (1) ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, μία (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μία (1) ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, μία (1) ΠΕ Γεωπόνων, πέντε (5) ΠΕ Φυσικής Αγωγής 

στην κατηγορία ΤΕ: μία (1) ΤΕ Πληροφορικής, δύο (2) ΤΕ Λογιστικής/Οικονομικού/Οικονομικού-Λογιστικού

στην κατηγορία ΔΕ: έξι (6) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων, τρεις (3) ΔΕ Υδραυλικών, τρεις (3) ΔΕ  Ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων & κτιρίων Α΄ ειδικότητας, τρεις (3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών, δώδεκα (12) ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού, μία (1) ΔΕ κλητήρων-οδηγών Β΄ κατηγορίας, τέσσερεις (4) ΔΕ Οδηγών με άδεια Γ΄ κατηγορίας, ένα (1) ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ + Ε κατηγορίας ή οδηγός με άδεια οδήγησης Δ+ Ε κατηγορίας

στην κατηγορία ΥΕ: τέσσερεις (4) ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών

έξι (6) ΥΕ εργατών πρασίνου, δύο (2) ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών, τρεις (3) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών, δεκατρείς (13) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας,

ι)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ια)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ιβ)Tην υπ αριθ 598/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία προσελήφθησαν 38 άτομα εκ των οποίων το ένα παραιτήθηκε

ιγ)Tην υπ αριθ 661/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία προσελήφθησαν 12 άτομα

ιδ) Tην υπ αριθ 846/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία προσελήφθησαν 5 άτομα

ιε) Tις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:   Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

ιστ) Tις αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος περί αναστολής της απασχόλησης των προσληφθέντων με τις ειδικότητες ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων και ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων – Κοινωνικών Επιμελητών που απασχολούνται σε σχολικές μονάδες και παιδικούς σταθμούς λόγω covid 19

ιζ) Την υπ αριθ 1.2018 /22-04-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας & Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων – Υγείας – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1712/26-04-2021 τ.Β΄) περί τροποποίησης της υπ αριθ 0.1503/27.03.2020 (Β΄1256) κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, περιφέρεις, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» ως εξής :

Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον δύο (2) μήνες υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορές και ειδικότητα σε Δήμους Περιφέρειες και λοιπά ΝΠΔΔ»

ιη) Την υπ αριθ 128/2021 απόφαση για την παράταση της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης των ωφελουμένων προσληφθέντων στο Δήμο Μαραθώνος για επιπλέον δύο (2) μήνες

ιθ) Την υπ αριθ 148/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος

κ) Την ανάγκη αναστολής της απασχόλησης των προσληφθέντων μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ με τις ειδικότητες ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων που απασχολούνται στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας για χρονικό διάστημα δύο μηνών από 01/07/2021 έως 31/08/2021 και ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών που απασχολούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας για χρονικό διάστημα ενός μηνός από 01/08/2021 έως 31/08/2021 , λόγω θέρους και έναρξης των διακοπών του καλοκαιριού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την αναστολή της απασχόλησης των προσληφθέντων μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ με τις ειδικότητες ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων που απασχολούνται στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας για χρονικό διάστημα δύο μηνών από 01/07/2021 έως 31/08/2021 και ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών που απασχολούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας για χρονικό διάστημα ενός μηνός από 01/08/2021 έως 31/08/2021 , λόγω θέρους και  διακοπών  καλοκαιριού ως κατωτέρω:

Επώνυμο            Όνομα             Πατρώνυμο         Ειδικότητα         Χρον. διάστημα Απασχόλησης 

 

 

1

 

 

Σ********

 

 

Α********

 

 

Π********

 

 

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 16/11/2020 έως 30/11/2020 λόγω covid-19 παράταση έως 08/06/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/12/2020 έως 07/01/2021 (ένα μήνα και επτά ημέρες) λόγω covid-19 παράταση έως 15/07/2021

Λόγω διακοπής από 11/02/2021 έως 28/02/2021 λόγω covid-19 (18 ημέρες) παράταση έως 02/08/2021

Λόγω διακοπής από 01/03/2021 έως 31/03/2021 λόγω covid-19 παράταση έως 02/09/2021

Λόγω διακοπής από 01/04/2021 έως 09/05/2021 λόγω covid-19 και εορτών του Πάσχα παράταση έως 11/10/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 11/12/2021

Λόγω διακοπής από 1/7/2021 έως 14/7 και από 10/8 έως 31/8/2021 (15/7 έως 9/8/2021 κατάρτιση) παράταση έως 16/01/2022

2

Τ********

Π********

Κ********

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 16/11/2020 έως 30/11/2020 λόγω covid-19 παράταση έως 24/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/12/2020 έως 07/01/2021 (ένα μήνα και επτά ημέρες) λόγω covid-19 παράταση έως 01/07/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 11/02/2021 έως 28/02/2021 (18 ημέρες) λόγω covid-19 παράταση έως 19/07/2021

Λόγω διακοπής από 01/03/2021 έως 31/03/2021 λόγω covid-19  παράταση έως 19/08/2021

Λόγω διακοπής από 01/04/2021 έως 09/05/2021 λόγω covid-19 και εορτών του Πάσχα παράταση έως 28/09/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 28/11/2021

Λόγω διακοπής από 10/05/2021 έως 16/05/2021 παράταση έως 05/12/2021

Λόγω διακοπής από 1/8/2021 έως 31/08/2021 λόγω καλοκαιριού παράταση έως 05/01/2022

3

Σ********

Α********

Η********

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 16/11/2020 έως 30/11/2020 λόγω covid-19 παράταση έως 24/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/12/2020 έως 07/01/2021 (ένα μήνα και επτά ημέρες) λόγω covid-19 παράταση έως 01/07/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 11/02/2021 έως 28/02/2021 (18 ημέρες) λόγω covid-19 παράταση έως 19/07/2021

Λόγω διακοπής από 01/03/2021 έως 31/03/2021 λόγω covid-19 παράταση έως 19/08/2021

Λόγω διακοπής από 01/04/2021 έως 09/05/2021 λόγω covid-19 και εορτών του Πάσχα παράταση έως 28/09/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 28/11/2021

Λόγω διακοπής από 10/05/2021 έως 16/05/2021 παράταση έως 05/12/2021

Λόγω διακοπής από 01/08 έως 31/08/2021 λόγω καλοκαιριού παράταση έως 05/01/2022

4

Κ********

Α********

Δ********

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 16/11/2020 έως 30/11/2020 λόγω covid-19 παράταση έως 08/06/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/12/2020 έως 07/01/2021 (ένα μήνα και επτά ημέρες) λόγω covid-19 παράταση έως 15/07/2021

Λόγω διακοπής από 11/02/2021 έως 28/02/2021 λόγω covid-19 (18 ημέρες) παράταση έως 02/08/2021

Λόγω διακοπής από 01/03/2021 έως 31/03/2021 λόγω covid-19 παράταση έως 02/09/2021

Λόγω διακοπής από 01/04/2021 έως 09/05/2021 λόγω covid-19 και εορτών του Πάσχα παράταση έως  11/10/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 11/12/2021

Λόγω διακοπής από 01/08/2021 έως 31/08/2021 παράταση έως 11/01/2022

5

Κ********

Κ********

Α********

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 16/11/2020 έως 30/11/2020 λόγω covid-19 παράταση έως 24/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/12/2020 έως 07/01/2021 (ένας μήνας και επτά ημέρες) λόγω covid-19 παράταση έως 01/07/2021

Λόγω διακοπής από 26/04/2021 έως 09/05/2021 λόγω (14 ημέρες) εορτών του Πάσχα παράταση έως 15/07/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 15/09/2021

Λόγω διακοπής από 01/07/2021 έως 31/08/2021 λόγω καλοκαιριού παράταση έως 15/11/2021

6

Σ********

Α********

Ι********

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09-05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος για τις εορτές των Χριστουγέννων από 24/12/2020 έως 07/01/2021 (15 ημέρες) παράταση έως 24/05/2021

Λόγω διακοπής από 26/04/2021 έως 09/05/2021 (14 ημέρες) λόγω εορτών του Πάσχα παράταση έως 07/06/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 07/08/2021

Λόγω διακοπής από 01/07 έως 14/7/2021 και από 10/8 έως 31/8/2021 (15/7 έως 9/8/2021 κατάρτιση)  παράταση έως 12/09/2021

7

Τ********

Μ********

Π********

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09-05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος για τις εορτές των Χριστουγέννων από 24/12/2020 έως 07/01/2021 (15 ημέρες) παράταση έως 24/05/2021

Λόγω διακοπής από  26/04/2021 έως 09/05/2021 (14 ημέρες) λόγω  εορτών του Πάσχα παράταση έως  07/06/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 07/08/2021

Λόγω διακοπής από 01/07/2021 έως 31/08/2021 λόγω καλοκαιριού παράταση έως 07/10/2021

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ν86ΩΛΜ-25Ο

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν86ΩΛΜ-25Ο

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •