Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων για προληπτικούς λόγους

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Αριθμός Απόφασης: 2042020

ΘΕΜΑ: «Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων για προληπτικούς λόγους».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 114Α /2006)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 εδ. 27 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α/2010)

γ) Τις διατάξεις  του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018)

δ) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 ΠΔ 161/2000 (ΦΕΚ 145 Α)

ε) Το υπ αριθ πρωτ  31/04-03-2020 έγγραφο του Διευθυντή του 12/θέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης με θέμα: «Αναστολή λειτουργίας σχολείου για προληπτικούς λόγους» σύμφωνα με το οποίο μεγάλος αριθμός μαθητών που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο απουσιάζει εξαιτίας ιογενών λοιμώξεων και για την προστασία του υπόλοιπου μαθητικού πληθυσμού καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού αιτείται το κλείσιμο του Ειδικού Δημ. Σχολείου Νέας Μάκρης Παμμακαρίστου, για προληπτικούς λόγους.

στ) Το υπ αριθ πρωτ  9/04-03-2020  έγγραφο της Προϊσταμένης του Ειδικού Νηπιαγωγείου Νέας Μάκρης Παμμακαρίστου με θέμα : «Αναστολή λειτουργίας σχολείου για προληπτικούς λόγους» σύμφωνα με το οποίο μεγάλος αριθμός μαθητών που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο απουσιάζει εξαιτίας ιογενών λοιμώξεων και για την προστασία του υπόλοιπου μαθητικού πληθυσμού καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού αιτείται το κλείσιμο του Ειδ. Νηπιαγωγείου Ν. Μάκρης Παμμακάριστος, για προληπτικούς λόγους.

ζ) Την ανάγκη για αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Ειδικού Δημ. Σχολείου Νέας Μάκρης Παμμακαρίστου &  Ειδ. Νηπιαγωγείου Ν. Μάκρης Παμμακάριστος, για προληπτικούς λόγους.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων:

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης, Παμμακάριστος και

Ειδικό Νηπιαγωγείο Νέας Μάκρης, Παμμακάριστος από την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 μέχρι και την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 για προληπτικούς λόγους.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στοδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Γ7ΟΩΛΜ-ΚΗΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Γ7ΟΩΛΜ-ΚΗΗ

Σχολιάστε