Αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) λόγω του επερχόμενου κύματος καύσωνα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Δήμου Μαραθώνος λόγω του επερχόμενου κύματος καύσωνα»

Αριθμός Απόφασης: 335/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τη με αριθμ Πρωτ.: 88844/05.08.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 καθώς και ΚΩΔ ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 5131466».
 3. Την με αριθμ Πρωτ. 2391/29-7-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 με ΚΩΔ ΟΠΣ 5131423 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
 4. Την υπ αριθ 359/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα «ΚΔΑΠ» στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2021 – 2022».
 5. Την υπ αριθ 360/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η «Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.), που λειτουργούν στον Δήμο μας , στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 – 2022».
 6. Τον ΟΕΥ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)
 7. Την υπ αριθ 429/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Ανανέωση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης προσωπικού των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ») για την περίοδο 2022 – 2023 (ΦΕΚ 158/2023 τ.Γ΄).
 8. Την υπ αριθ 609/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού Προσωπικού για τη δομή «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για το σχολικό έτος 2022-2023 (ΦΕΚ 628/2023 τ.Γ΄).
 9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) με ΑΔΑ: Ψ33ΜΩΛΜ-ΡΤ9.
 10. Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
 11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 53/10-7-2023 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
 12. Την ανάγκη αναστολής της λειτουργίας των ΚΔΑΠ στις 13 & 14/07/2023 λόγω του επερχόμενου κύματος καύσωνα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Μαραθώνος την Πέμπτη 13/07/2023 και την Παρασκευή 14/07/2023, λόγω του επερχόμενου κύματος καύσωνα και των ακραίων καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΦΙΔΩΛΜ-8ΨΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΦΙΔΩΛΜ-8ΨΜ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •