Αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 232/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.9 του Ν.4038/2012 σύμφωνα με τις οποίες: «Οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού με σύμβαση ιδαχ καθώς και με σύμβαση εργασίας ιδοχ εφόσον παρέχεται δυνατότητας ανανέωσης δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Τη με αριθμ Πρωτ.: 88844/05.08.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 καθώς και ΚΩΔ ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 5131466».
 4. Την με αριθμ Πρωτ. 2391/29-7-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 με ΚΩΔ ΟΠΣ 5131423 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
 5. Την υπ αριθ 359/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα «ΚΔΑΠ» στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2021 – 2022».
 6. Την υπ αριθ 360/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η «Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.), που λειτουργούν στον Δήμο μας , στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 – 2022».
 7. Τον ΟΕΥ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)
 8. Την υπ αριθ 446/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος και την υπ’ αριθμ. 96/2022 περί τροποποίησής της η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 776/Γ/2022.
 9. Την υπ αριθ 429/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Ανανέωση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης προσωπικού των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ») για την περίοδο 2022 – 2023 (ΦΕΚ 158/2023 τ.Γ΄).
 10. Την υπ αριθ 609/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού Προσωπικού για τη δομή «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για το σχολικό έτος 2022-2023 (ΦΕΚ 628/2023 τ.Γ΄).
 11. Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) με ΑΔΑ: Ψ33ΜΩΛΜ-ΡΤ9
 12. Τις διατάξεις του ΠΔ 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 99/Α/2023)
 13. Την ανάγκη αναστολής της λειτουργίας των ΚΔΑΠ στις 19/05/2023 και 22/05/2023 λόγω της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Μαραθώνος την Παρασκευή 19/05/2023 και την Δευτέρα 22/05/2023, λόγω της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ι7ΒΩΛΜ-Τ98

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ι7ΒΩΛΜ-Τ98

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *