Αναστολή της απασχόλησης προσληφθέντων μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αναστολή της απασχόλησης προσληφθέντων μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ»

Αριθμός Απόφασης: 617/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ  1.5613/14-12-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5895/Β/2021)

ε) Την υπ αριθ    2/2022 δημόσια  πρόσκληση  σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για  25.000        άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) /Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

στ) Το υπ αριθ 3690/2022//1//2022/18-02-2022  έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

ζ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

η) Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ

θ) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για το Δήμο Μαραθώνος είναι 59 εκ των οποίων

στην κατηγορία ΠΕ : ένας (1) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ένας (1) ΠΕ Γεωπόνων, τέσσερις (4) ΠΕ Φυσικής Αγωγής  

στην κατηγορία ΤΕ: ένας (1) ΤΕ Μηχανικών Η/Υ/Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτροακουστικών συσκευών, δύο (2) ΤΕ Λογιστικής/Οικονομικού/Οικονομικού-Λογιστικού, ένας (1)ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

στην κατηγορία ΔΕ: πέντε (5) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων, τέσσερις (4) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών, πέντε (5) ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού, τέσσερις (4) ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας, δύο (2) ΔΕ τεχνίτες ηλεκτρολόγοι,

στην κατηγορία ΥΕ: τέσσερις (4) ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών, πέντε (5) ΥΕ εργατών πρασίνου, ένα (1) ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών, δώδεκα (12) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, δύο (2) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών, ένας (1) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό σιδηρουργικών εργασιών , τέσσερις (4) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών

ι) Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ια) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ιβ) Τις υπ αριθ  268 & 282/2022, τις υπ αριθ 279 & 288/2022 & 535/2022 αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος

  ιγ) Την ανάγκη αναστολής της απασχόλησης των προσληφθέντων μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ με τις ειδικότητες ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών και ΔΕ Γενικών καθηκόντων Σχολείων που απασχολούνται στους παιδικούς σταθμούς και στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα 14 ημερών από 24/12/2022 έως και 06/01/2023, λόγω των εορτών Χριστουγέννων

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την αναστολή της απασχόλησης των προσληφθέντων μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ με τις ειδικότητες ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών και ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων που απασχολούνται στους παιδικούς σταθμούς και στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας αντίστοιχα για χρονικό διάστημα 14 ημερών από 24/12/2022 έως και 06/01/2023 , λόγω εορτών Χριστουγέννων ως κατωτέρω:

Επώνυμο                     Όνομα                     Πατρώνυμο           Ειδικότητα    Χρον. διάστημα απασχόλησης  

1

Ξ*************

Κ*************

Δ*************

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 16/06/2022 έως 15/02/2023

Λόγω διακοπής από 1/7/2022 έως 31/08/2022 παράταση έως 15/04/2023

Λόγω διακοπής από 24/12/2022 έως 06/01/2023 λόγω εορτών Χριστουγέννων παράταση έως 29/04/2023

2

Β*************

Κ*************

Δ*************

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 16/06/2022 έως 15/02/2023

Λόγω διακοπής από 1/7/2022 έως 31/08/2022 παράταση έως 15/04/2023

Λόγω διακοπής από 24/12/2022 έως 06/01/2023 λόγω εορτών Χριστουγέννων παράταση έως 29/04/2023

3

Π*************

Ν*************

Π*************

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 16/06/2022 έως 15/02/2023

Λόγω διακοπής από 1/7/2022 έως 31/08/2022 παράταση έως 15/04/2023

Λόγω διακοπής από 24/12/2022 έως 06/01/2023 λόγω εορτών Χριστουγέννων παράταση έως 29/04/2023

4

Π*************

Δ*************

Δ*************

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 16/06/2022 έως 15/02/2023

Λόγω διακοπής από 1/7/2022 έως 31/08/2022 παράταση έως 15/04/2023

Λόγω διακοπής από 24/12/2022 έως 06/01/2023 λόγω εορτών Χριστουγέννων παράταση έως 29/04/2023

5

Δ*************

Μ*************

Β*************

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 16/06/2022 έως 15/02/2023

Λόγω διακοπής από 1/8/2022 έως 31/08/2022 παράταση έως 15/03/2023

Λόγω διακοπής από 24/12/2022 έως 06/01/2023 λόγω εορτών Χριστουγέννων παράταση έως 29/03/2023

6

Τ*************

Γ*************

Δ*************

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 16/06/2022 έως 15/02/2023

Λόγω διακοπής από 1/8/2022 έως 31/08/2022 παράταση έως 15/03/2023

Λόγω διακοπής από 24/12/2022 έως 06/01/2023 λόγω εορτών Χριστουγέννων παράταση έως 29/03/2023

7

Δ*************

Δ*************

Α*************

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 29/06/2022 έως 28/02/2023

Λόγω διακοπής από 1/7/2022 έως 31/8/2022 παράταση έως 28/04/2023

Λόγω διακοπής από 24/12/2022 έως 06/01/2023 λόγω εορτών Χριστουγέννων παράταση έως 12/05/2023

8

Χ*************

Δ*************

Π*************

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 16/06/2022 έως 15/02/2023

Λόγω διακοπής από 1/8/2022 έως 31/08/2022 παράταση έως 15/03/2023

Λόγω διακοπής από 24/12/2022 έως 06/01/2023 λόγω εορτών Χριστουγέννων παράταση έως 29/03/2023

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60Ψ0ΩΛΜ-ΧΑΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60Ψ0ΩΛΜ-ΧΑΗ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *