Βαγγέλης Σωτηρίου

Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δικτύων

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν στον αθλητισμό στον πολιτισμό και στην πρόνοια (με αρμοδιότητες μόνο Παιδείας)

 • 02

  Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
  Υπηρεσιών

 • 03

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα για την επίλυση των προβλημάτων τους

 • 04

  Ο κ. Σωτηρίου, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Χρήστος Στάμος

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθημερινότητας. Αναπληρωτής Δήμαρχος.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών και συγκεκριμένα των τμημάτων:
  -Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακ/μων Υλικών και Καθαρισμού Καιν. Χώρων
  -Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
  -Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου εκτός των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κ. Στάμος, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Ζορμπάς Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
  Α1. Η εποπτεία και η ευθύνη των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα των τμημάτων:
  Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
  Εσόδων και Περιουσίας
  Προμηθειών
  Ταμείου
  Μισθοδοσίας
  Α2. Θέματα προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 • 03

  Ο κ. Ζορμπάς, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων που απορρέουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός των όσων από το νόμο υπογράφονται από τον Δήμαρχο (αποφάσεις απευθείας ανάθεσης, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης κλπ.).
  Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
  Όταν ο κ. Ζορμπάς απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος.

 • 02

  Β. Κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Νέα Μάκρης:
  Β.1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Νέας Μάκρης για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  Β.2. Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ιωάννης Μπούσουλας

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ Μπούσουλα Ιωάννη του
  Βασιλείου είναι:
  α) του Τμήματος Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και ιδίως του σχεδιασμού, της εκπόνησης μελετών και υλοποίησης κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, καθώς και της διαμόρφωσης και εξωραϊσμού
  κοινόχρηστων χώρων,
  β) του Τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης
  Τεχνικών Υπηρεσιών,
  γ) του Τμήματος Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,και ιδίως της ρύθμισης κυκλοφοριακών θεμάτων και διαχείρισης αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και πολεοδομικών θεμάτων και μελετών.

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κ. Μπούσουλας, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Βαγγέλης Κυπαρίσσης

Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Πολιτισμού

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη:

  • Της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος,
   εκτός των αρμοδιοτήτων που άπτονται – της μέριμνας για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο
   πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
   και – των αρμοδιοτήτων που άπτονται του τουρισμού στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών
   Δραστηριοτήτων & Τουρισμού,
   και είναι ειδικότερα αρμόδιος για την διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων, παραγωγών
   κλπ.,
  • Της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
   Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου, όπως αναφέρονται στην παρ. (γ) περ. 21 του άρ. 12 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος,
  • Θεμάτων πολιτισμού, στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων του Δήμου
   Μαραθώνος και του ισχύοντος ΟΕΥ του, και
  • Της εύρυθμης λειτουργίας του Μουσείου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου,
   των δράσεων και των εκδηλώσεων αυτού.
 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κος Κυπαρίσσης Ευάγγελος εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή
  αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων, καθώς και την επιβολή
  προστίμων, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Καραγιάννης Νίκος

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & Τουρισμού

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Θεμάτων αθλητισμού, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (άρ. 14 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος).

 • 02

  Θεμάτων τουρισμού και τουριστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 • 03

  Θεμάτων που αφορούν τις πεζοδρομήσεις κατά τους θερινούς μήνες σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Μαραθώνος
  Την εποπτεία και τον συντονισμό ων διαδικασιών συλλογής & διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών

 • 04

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων

Μπούφης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Πυρόπληκτων Περιοχών.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Τον ορισμό του κου Μπούφη Κων/νου του Δημητρίου, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως άμισθου Αντιδημάρχου λόγω της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Κοινότητας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.
  Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Μπούφη Κων/νο είναι:
  Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
  Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23/07/2018 στο Μάτι Νέας Μάκρης.

 • 02

  Β. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης
  Ο κ. Μπούφης, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
  Όταν ο κ. Μπούφης, απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος.

 • 03

  Υπεύθυνος για τον συντονισμό και την παρακολούθηση δράσεων και εργασιών που αφορούν στον ναυταθλητισμό.

Μακρής Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Πολεοδομικών Θεμάτων

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Θεμάτων που αφορούν στην παρακολούθηση της εξέλιξης των ρυθμιστικών σχεδίων και των Πολεοδομικών μελετών για την επέκταση /τροποποίηση των σχεδίων πόλεων, τον έλεγχο της εφαρμογής των ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, την σύνταξη των πράξεων εφαρμογής

 • 02

  Εξουσιοδοτεί τον κ. Μακρή Δ. να υπογράφει τα προβλεπόμενα από την
  κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες
  λειτουργίας του Δήμου, έγγραφα που είναι απαραίτητα για την ορθή, σύννομη και
  αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω δράσεων.

Τσακιργιάννης Βασίλης

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πρασίνου & Περιβάλοντος.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Τον ορισμό του κ. Τσακιργιάννη Βασιλείου του Μιχαήλ ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, χωρίς αμοιβή, σε θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας Πρασίνου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου, όπως αυτές αναφέρονται στις παρ. 17 – 20, παρ. γ, άρ. 12 του ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος.

 • 02

  Ο κ. Τσακιργιάννης εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

Μπατζές Νικηφόρος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας & Μέριμνας για τα Αδέσποτα Ζώα

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Σε θέματα που αφορούν:
  α. στην Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος, όπως αναφέρονται στο άρ. 9 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου,
  β. στη μέριμνα για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 • 02

  Ο κ. Μπατζές εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του σχετικά με την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος, καθώς και τη μέριμνα για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Αργύρης Λάσκος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την οργάνωση και λειτουργία των ΚΔΑΠ

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Τον ορισμό του κ. Λάσκου Αργυρίου του Χρήστου ως εντεταλμένου δημοτικού
  συμβούλου, χωρίς αμοιβή, σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία
  των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Μαραθώνος.