Βαγγέλης Σωτηρίου

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Συνοχής & Δικτύων

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και η ευθύνη της οργανικής μονάδας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού με αρμοδιότητες που αφορούν στην Παιδεία & στην Κοινωνική Προστασία.

 • 02

  Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
  Υπηρεσιών

 • 03

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα
  για την επίλυση των προβλημάτων τους. Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κ. Σωτηρίου, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Χρήστος Στάμος

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθημερινότητας. Αναπληρωτής Δήμαρχος.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών και συγκεκριμένα των τμημάτων:
  -Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακ/μων Υλικών και Καθαρισμού Καιν. Χώρων
  -Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
  -Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου εκτός των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κ. Στάμος, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Ιωάννης Μπούσουλας

Αντιδήμαρχος Τεχνικών & Πολεοδομικών Έργων

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ Μπούσουλα Ιωάννη του
  Βασιλείου είναι:
  α) του Τμήματος Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και ιδίως του σχεδιασμού, της εκπόνησης μελετών και υλοποίησης κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, καθώς και της διαμόρφωσης και εξωραϊσμού
  κοινόχρηστων χώρων,
  β) του Τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης
  Τεχνικών Υπηρεσιών,
  γ) του Τμήματος Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,και ιδίως της ρύθμισης κυκλοφοριακών θεμάτων και διαχείρισης αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και πολεοδομικών θεμάτων και μελετών.

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κ. Μπούσουλας, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Βαγγέλης Κυπαρίσσης

Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Πολιτισμού

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη:

  • Της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος,
   εκτός των αρμοδιοτήτων που άπτονται – της μέριμνας για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο
   πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
   και – των αρμοδιοτήτων που άπτονται του τουρισμού στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών
   Δραστηριοτήτων & Τουρισμού,
   και είναι ειδικότερα αρμόδιος για την διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων, παραγωγών
   κλπ.,
  • Της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
   Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου, όπως αναφέρονται στην παρ. (γ) περ. 21 του άρ. 12 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος,
  • Θεμάτων πολιτισμού, στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων του Δήμου
   Μαραθώνος και του ισχύοντος ΟΕΥ του, και
  • Της εύρυθμης λειτουργίας του Μουσείου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου,
   των δράσεων και των εκδηλώσεων αυτού.
 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κος Κυπαρίσσης Ευάγγελος εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή
  αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων, καθώς και την επιβολή
  προστίμων, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Παπαϊωάννου Δημήτρης

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη της οργανικής μονάδας του:

  • Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού με αρμοδιότητες που αφορούν στον Αθλητισμό
  • Στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος
   και συγκεκριμένα των τμημάτων:
   – Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας με αρμοδιότητες που άπτονται της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
   – Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού με αρμοδιότητες που αφορούν στον Τουρισμό.
 • 02

  Θα είναι υπεύθυνος για την πεζοδρόμηση του παραλιακού μετώπου της Νέας Μάκρης κατά τους θερινούς μήνες.

 • 03

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 04

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

Τσακιργιάννης Βασίλης

Αντιδήμαρχος Πρασίνου & Περιβάλοντος.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η συντήρηση πρασίνου όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 12 περ. (γ) παρ. 17 στις αρμοδιότητες τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου του ΟΕΥ του Δήμου μας.

 • 02

  Εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εκτός των διαδικασιών απευθείας αναθέσεων και ΕΑΔ.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

Μπούφης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Πυρόπληκτων Περιοχών.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Τον ορισμό του κου Μπούφη Κων/νου του Δημητρίου, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως άμισθου Αντιδημάρχου λόγω της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Κοινότητας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.
  Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Μπούφη Κων/νο είναι:
  Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
  Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23/07/2018 στο Μάτι Νέας Μάκρης.

 • 02

  Β. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης
  Ο κ. Μπούφης, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
  Όταν ο κ. Μπούφης, απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος.

Μπατζές Νικηφόρος

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Μαραθώνος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 9 του ΟΕΥ του Δήμου μας.

 • 03

  Ο κ. Μπατζές Νικηφόρος, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
  Όταν ο κ. Μπατζές Νικηφόρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος.
  Η θητεία του ανωτέρω θα είναι για ένα έτος.

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  Β.2. Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων .

Αργύρης Λάσκος

Εντεταλμένος Δημοτικός για την οργάνωση και λειτουργία των ΚΔΑΠ

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Τον ορισμό του κ. Λάσκου Αργυρίου του Χρήστου ως εντεταλμένου δημοτικού
  συμβούλου, χωρίς αμοιβή, σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία
  των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Μαραθώνος.

Μακρής Δημήτριος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Σχεδίων και Πολεοδομικών Μελετών.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Τον ορισμό του κ. Μακρή Δημητρίου του Γεωργίου ως εντεταλμένου
  δημοτικού συμβούλου, χωρίς αμοιβή, για θέματα που αφορούν στην
  παρακολούθηση της εξέλιξης των ρυθμιστικών σχεδίων και των
  πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων,
  τον έλεγχο της εφαρμογής των ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων &
  συναφών εκτελεστών πράξεων, την
  σύνταξη των πράξεων εφαρμογής.

 • 02

  Εξουσιοδοτεί τον κ. Μακρή Δ. να υπογράφει τα προβλεπόμενα από την
  κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες
  λειτουργίας του Δήμου, έγγραφα που είναι απαραίτητα για την ορθή, σύννομη και
  αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω δράσεων.

Ζορμπάς Γεώργιος

Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Δημόσιας Υγείας

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. β του ΟΕΥ του Δήμου μας.

 • 02

  Εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 • 03

  Όταν ο κ. Ζορμπάς απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος.