Αντικατάσταση μέλους επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του άρ. 7 του ΠΔ 270/81

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση μέλους επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του άρ. 7 του ΠΔ 270/81»

Αριθμός Απόφασης      290/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β’)

δ) Το ΠΔ 270/1981 περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων (άρ. 7 περί εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων)

ε) Tην υπ αριθ 16/2021 απόφαση Δ.Σ. Μαραθώνος περί ορισμού μελών και συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.

στ) Την υπ’ αριθμ. 278/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αποδοχής αίτησης παραίτησης του μόνιμου υπαλλήλου Κολοβού Γεωργίου του Δημητρίου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αντικαθιστούμε και ορίζουμε ως τρίτο τακτικό μέλος της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του άρ. 7 του ΠΔ 270/81 και της υπ’ αριθμ. 16/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, την Αξαρίδου Βαρβάρα του Σάββα, Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Μαραθώνος, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α΄.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 16/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος ως έχει.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/98ΑΟΩΛΜ-Υ11

https://diavgeia.gov.gr/doc/98ΑΟΩΛΜ-Υ11

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *