Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου

Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο Δήμος Μαραθώνος κατ΄ εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (ΦΕΚ 4841Β΄/29-12-2017) και
ΔΝΣ/οικ. 21137/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1511Β΄/2-5-2018) Αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», προϋπολογισμού 872.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9777.05.005), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, πλην των μελών του μητρώου του Δήμου Μαραθώνος, όπως ορίζεται στο άρθρο 221 παρ. 8δ.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ. αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017
(ΦΕΚ 4841Β΄/29-12-2017) Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση, με την υπ΄ αριθμ 348/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΩΠΩΛΜ-Ν45) Απόφαση Δημάρχου, για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1. Αφένδρα Φωτεινή, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό
  2. Κανέλλος Αναστάσιος, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

Σας γνωστοποιούμε ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

  1. Του Δήμου Μαραθώνος: www.marathon.gr και
  2. Του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

 

Ο Αντιδήμαρχος ανάπτυξης και έργων

Νησιώτης Γεώργιος

Σχολιάστε