Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση για εκδήλωση βράβευσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης        41/2020         

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τιμητικού αντικειμένου, της εκτύπωσης και προμήθειας προσκλήσεων και της παροχής υπηρεσιών ενοικίασης και μεταφοράς πιάνου, για την εκδήλωση βράβευσης του εξάχρονου Στυλιανού Κερασίδη στα πλαίσια προβολής και ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού σύγχρονων τεχνών».

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθ. 960/2019  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Τη με αριθ. 309/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος.
 10. Τη με αριθ. 4/2019 απόφαση πρόταση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Μαραθώνος (ΕΤΑΠ).
 11. Τη με αριθ. 356/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος.
 12. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 27680/27-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΔ7ΩΛΜ-ΛΔΞ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 444. Για την πίστωση αυτή θα γίνει Ανατροπή και το ποσό θα μεταφερθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση.
 13. Τη με αριθ. πρωτ. 27827/30-12-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη στους: α. ΚΥΠΕΛΛΑ ΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, β. ΑΚΡΕΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ, γ. ΝΙΚΟΤΙΑΝ Ο.Ε.
 14. Τις προσφορές των ανωτέρω που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβαν αριθμούς αντίστοιχα: α. 211/08.01.2020, β. 276/09.01.2020 και γ. 100/07.01.2020.
 15. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερή αγαθά και υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για : Α. την προμήθεια τιμητικού αντικειμένου συνολικής αξίας 98,00€, Β. την εκτύπωση και προμήθεια προσκλήσεων συνολικής αξίας 185,00€ και Γ. την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και μεταφοράς πιάνου συνολικής αξίας 496,00€, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης βράβευσης του εξάχρονου Στυλιανού Κερασίδη στα πλαίσια προβολής και ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού σύγχρονων τεχνών, συνολικού προϋπολογισμού 779,00 Ευρώ.
 2. Την απευθείας ανάθεση :

Α. της προμήθειας τιμητικού αντικειμένου στην εταιρεία ΚΥΠΕΛΛΑ ΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, με έδρα τη Λ. Ελευθερίας 35-37, Άλιμος, Τ.Κ. 17455, Α.Φ.Μ. 999863070, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, έναντι του ποσού των 98,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 79,03 € + Φ.Π.Α. 24% 18,97 € = συνολική αξία 98,00 €)

Β. της εκτύπωσης και προμήθειας προσκλήσεων στην εταιρεία ΑΚΡΕΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ, με έδρα τη Λ. Μαραθώνος 215, Νέα Μάκρη, Τ.Κ. 19005, Α.Φ.Μ. 800529690, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, έναντι του ποσού των 185,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 149,19 € + Φ.Π.Α. 24% 35,81 € = συνολική αξία 185,00 €)

Γ. της παροχής υπηρεσιών ενοικίασης και μεταφοράς πιάνου στην εταιρεία ΝΙΚΟΤΙΑΝ Ο.Ε., με έδρα την οδό Σόλωνος 105, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 092502784, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, έναντι του ποσού των 496,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 400,00 € + Φ.Π.Α. 24% 96,00 € = συνολική αξία 496,00 €).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (41_2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •