Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης φθορών στις οροφές Δημοτικών Κτιρίων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης              1158/2019         

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 7. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8.  Την με αριθ. 960/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης ζημιών ή φθορών στις οροφές Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Μαραθώνος.
 10. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 10.6261.19 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
 11. Την από 11/10/2019 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 12. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης ΑΔΑΜ 19REQ005714070 2019-10-16.
 13. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ: 22771/18-10-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΔΟΩΛΜ-ΖΨ5) και α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 348, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό δικτυακής ανάρτησης ΑΔΑΜ 19REQ005730158 2019-10-21.
 14. Την με αριθ. πρωτ. 22862/21-10-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.
 15. Τις προσφορές των:  α. ΔΙΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, β. ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ και γ. ΓΚΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του δήμου στις 29-10-2019 και έλαβαν αριθμό 23297, 23298 και 23306, αντίστοιχα.
 16. Την από 01/11/2019 γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 10/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 17. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας των εργασιών αποκατάστασης ζημιών ή φθορών στις οροφές Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 2. Την έγκριση της από 11/10/2019 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών στον ΔΙΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με έδρα την οδό Θαλή 77Β, Περιστέρι, Τ.Κ. 12135, Α.Φ.Μ. 045741516 Δ.Ο.Υ. Β’ Περιστερίου, στο συνολικό ποσό των 24.062,20 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι καθαρό ποσό 19.405,00 €, ΦΠΑ 24% 4.657,20€).

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (1158/2019 Α.Δ.) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ