Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκτύπωσης – συντήρησης – επισκευής εκτυπωτικών συστημάτων CANON

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης            13/2020

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 7. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 1. Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 2.  Την με αριθ. 960/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 3. Την ανάγκη εκτέλεσης ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκτύπωσης – συντήρησης – επισκευής εκτυπωτικών συστημάτων CANON Δήμου Μαραθώνος.
 4. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 70.6264.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019. Για την πίστωση αυτή θα γίνει  Ανατροπή και το ποσό θα μεταφερθεί στη χρήση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020  με την Α΄ υποχρεωτική αναμόρφωση .
 5. Την με αριθ. 4/2019 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 6. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης ΑΔΑΜ 19REQ005757499/25-10-2019.
 7. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ: 23575/31-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΨΔΩΛΜ-8ΩΚ) και α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 357, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό δικτυακής ανάρτησης ΑΔΑΜ 19REQ005786718/01-11-2019.
 8. Tην με αριθ. Πρωτ: 26822/13-12-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, προς την εταιρεία INTERSYS S.A,
 9. Την προσφορά της εταιρείας , INTERSYS S.A που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου στις 16-12-2019 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 26829
 10. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκτύπωσης – συντήρησης – επισκευής εκτυπωτικών συστημάτων CANON Δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 15.000,00 Ευρώ.
 1. Την έγκριση της με αριθ. 4/2019 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 2. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στην εταιρεία INTERSYS S.A, με έδρα την θέση Ντοροβάτεζα Μαρκοπούλου Μεσογαίας,  Τ.Κ. 19003, Α.Φ.Μ. 094091151,  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, έναντι του συνολικού ποσού των 14.960,31 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% , (ήτοι 12.064,77€, ΦΠΑ 24% 2.895,54€)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (13/2020 Α.Δ.) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •