Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων Δήμου Μαραθώνος έτους 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Αριθμός Απόφασης      1243/2019         

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 9. Την με αριθ. 960/2019  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 10. Την ανάγκη του Δήμου Μαραθώνος για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων
 11. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005757663
 12. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 23576/31-10-2019 (ΑΔΑ: Ω50ΧΩΛΜ-ΕΣΗ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 356 βάση της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005788446/01-11-2019.
 13. Την με αριθ. πρωτ. 23795/04-11-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
 14. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου από τις κάτωθι εταιρείες:

1) RETHINK Α.Ε.Β.Ε., Διαχείριση & Αξιοποίηση Αναλωσίμων Εκτυπωτών – Ειδών Μηχανογράφησης, 9ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Θέρμη με αριθ. Πρωτ:24241/08-11-2019

2) Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Α.Ε, Ανων. Εμπορία & Παρ. Υπηρεσιών Εταιρία Συστημάτων Οργάνωσης & Αυτομ. Γραφείου, Κάνιγγος 26, Αθήνα, με αριθ. πρωτ: 24323/11-11-2019

3) ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε, Εμπορία Η/Υ-Περιφερειακού Εξοπλισμού Μελανιών Εκτυπωτών, Πυθαγόρα 18, Εύοσμος Θεσσαλονίκη, με αριθ. Πρωτ: 24339/11-11-2019

4) ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΟ Mιχαήλ Παιδοβρεξάκης, Αγίας Παρασκευής 2, Νέα Μάκρη, με αριθ. Πρωτ: 24312/11-11-2019

5) ΕUROSUPPLIES I.K.E., οδός Αρμονίας – Θέση Λιοφύτι, Σπάτα, με αριθ. Πρωτ: 24380/11-11-2019

15. Το από 11/11/2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και γνωμοδότησης, καθώς και απ΄ευθείας αναθέσεων, προμηθειών και εργασιών, η οποία συγκροτήθηκε με την 10/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

16. Το από 15/11/2019 πρακτικό κλήρωσης της ανωτέρω επιτροπής, λόγω ισότιμων προσφορών των εταιρειών RETHINK Α.Ε.Β.Ε. &  Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Α.Ε ως προς την ομάδα Β του διαγωνισμού.

17. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων Δήμου Μαραθώνος έτους 2019 συνολικού προϋπολογισμού 19.964,00 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της 5/2019 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
 3. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε, Ανων. Εμπορία & Παρ. Υπηρεσιών Εταιρία Συστημάτων Οργάνωσης & Αυτομ. Γραφείου, Κάνιγγος 26, Αθήνα Τ.Κ. 10682, τηλ. 210-3822516, Α.Φ.Μ. 094501457, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης:

ομάδα Α (Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων HP) ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό)

ομάδα Β (Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων SAMSUNG) ποσοστό 7% (επτά τοις εκατό)

ομάδα Γ (Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων LEXMARK) ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό)

ομάδα Δ (Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων RICOH) ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό)

ομάδα Ε (Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανήματων BROTHER) ποσοστό 20% (είκοσι τοις εκατό)

και έως του ποσού των 19.964,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 16.100,00 € + Φ.Π.Α. 24% 3.864,00 € = συνολική αξία 19.964,00 €)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (1243_2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Σχολιάστε