Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση προμήθειας οστεοθηκών

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης      16/2020         

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 9. Την με αριθ. 960/2019  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 10. Την ανάγκη του Δήμου Μαραθώνος για προμήθεια οστεοθηκών για τα Κοιμητήριά του.
 11. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ004806283/16-04-2019
 12. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 7689/18-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ47ΖΩΛΜ-Σ0Δ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 163 βάση της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005942535/02-12-2019. Για την πίστωση αυτή θα γίνει Ανατροπή και το ποσό θα μεταφερθεί στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2020 με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση
 13. Την με αριθ. πρωτ. 27899/30-12-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
 14. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου από τους κάτωθι:

1) ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Εργαστήριο συνθετικών κουφωμάτων, μεταλλικών κατασκευών και αστικού εξοπλισμού, Περιβολάκι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, με αριθ. Πρωτ: 236/08-01-2020

2) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Μάρμαρα, Λ. Μαραθώνος 4, Αγία Μαρίνα Ν.Μάκρης, με αριθ. Πρωτ: 256/08-01-2020

3) VIOMETAL, Μεταλλουργία, ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε. ΑΛΗΜΠΑΜΠΟΥΔΗΣ, θέση Λάκα Παππά, Οινόφυτα Βοιωτίας, με αριθ. Πρωτ: 397/10-01-2020

 1. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια οστεοθηκών για τα Κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 3.968,00 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της 06/2019 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών
 3. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στον ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Φερνάνδου, Εργαστήριο συνθετικών κουφωμάτων, μεταλλικών κατασκευών και αστικού εξοπλισμού, με έδρα το Περιβολάκι Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57200  Α.Φ.Μ. 067535523, Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης όπως κάτωθι:
Α/ΑΕΙΔΟΣΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ με την έκπτωσηΣΥΝΟΛΟ
1ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ50Χ25Χ2513526%14,80€1.998,00€
2ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΩΝ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ58Χ37Χ252024%19,00€380,00€
   ΣΥΝΟΛΟ:  2.378,00€
   ΦΠΑ 24%  570,72€
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.948,72€

έναντι του ποσού των 2.948,72 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 2.378,00 € + Φ.Π.Α. 24% 570,72 € = συνολική αξία 2.948,72 €)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (16_2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •