Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση προμήθειας στολών Δημοτικής Αστυνομίας

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης     42/2020

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. τροποποιητικές διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθμό 960/2019 Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Τη με αριθμό 1/2019 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Μαραθώνος.
 10. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005774830/30-10-2019.
 11. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ. 25826/29-11-2019, ΑΔΑ: 62ΔΖΩΛΜ-2ΤΚ και με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 388 βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005983975/06-12-2019.
 12. Την με αριθ. πρωτ. 26986/17-12-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη στην εταιρεία PREGOLF ΕΠΕ, αλλά δεν προσήλθε.
 13. Την με αριθ. πρωτ. 64/03-01-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 14. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου από τις εταιρείες:

  α) ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε και έλαβε αριθμό πρωτ: 488/13-01-2020,

  β) ΧΟΥΝΤΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ, Βιοτεχνία Ετοίμων Ενδυμάτων & Εμπορία και έλαβε αριθμό πρωτ: 501/13-01-2020,

  γ) PRE GOLF ΕΠΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ-ΑΘΗΝΑ ΠΡΕΝΤΖΑ-ΣΟΦΙΑ ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και έλαβε αριθμό πρωτ: 526/13-01-2020.

 1. Την με αριθ. πρωτ. 867/13-01-2020 πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η οποία εστάλη στην PRE GOLF ΕΠΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ-ΑΘΗΝΑ ΠΡΕΝΤΖΑ-ΣΟΦΙΑ ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
 2. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που κατέθεσε η ανωτέρω εταιρεία και έλαβαν αριθμό πρωτ. 967/20-01-2020.
 3. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερή αγαθά, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 18.156,08Ευρώ.
 2. Την έγκριση της με αριθμό 1/2019 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας στολών Δημοτικής Αστυνομίας στην εταιρεία ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με έδρα την οδό Περικλέους 1, Τ.Κ. 15561, Χολαργός, Α.Φ.Μ. 800344591, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, συνολικού ποσού των 14.584,88 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι καθαρό ποσό 11.762,00€, Φ.Π.Α. 24% 2.822,88€, σύνολο 14.584,88 €).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (42/2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •