Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών απολύμανσης μικροβιοκτονίας κτιρίων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών απολύμανσης μικροβιοκτονίας κτιρίων του Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. ΥΠ.ΕΣ. 18200/13.03.2020: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
 9. Την με αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού»
 10. Την από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α΄64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
 11. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ00697416 2020-06-30 και έλαβε έγκριση με αριθμό ΑΔΑΜ: 20REQ007026605 2020-06-30.
 12. Την Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ: 5989/13-04-2020, με ΑΔΑ: 63ΣΣΩΛΜ-Ξ7Ω και με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων
 13. Τη με αριθ. πρωτ. 11682/15-07-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου.
 14. Την μοναδική προσφορά του ΠΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ο οποίος κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του δήμου και έλαβαν αριθ. πρωτ. 11910/17-07-2020.
 15. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης μικροβιοκτονίας κτιρίων του Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 7.291,20 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της από 16/03/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών.
 3. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών απολύμανσης μικροβιοκτονίας κτιρίων του Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στον ΠΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, με έδρα την οδό Λ. Μαραθώνος 42, Τ.Κ. 19005, Νέα Μάκρη, ΑΦΜ 075451966, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, έναντι του συνολικού ποσού των 7.289,70€ (επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά), ήτοι καθαρό ποσό 5.878,80€, ΦΠΑ 24% 1.410,90€, σύνολο 7.289,70€.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (518/2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΘΗΥΩΛΜ-49Β

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΗΥΩΛΜ-49Β

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •