Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων έργων για συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων έργων για συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Το με αριθ. πρωτ. οικ.196/04.05.2020 εγγράφου του Δασονομείου Αγ. Στεφάνου του Δασαρχείου Πεντέλης της Δ/νσης Δασών Ανατ. Αττικής της Γεν. Δ/νσης Δασών & Αγροτ. Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 9. Τη με αριθ. 960/2019  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 10. Την ανάγκη του Δήμου Μαραθώνος για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων έργων για συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες.
 11. Τη με αριθ. 11/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 12. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ006987457 2020-07-08.
 13. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 11275/08-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΖΘΚΩΛΜ-7ΘΑ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 243 βάση της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ007010675 2020-07-13.
 14. Τη με αριθ. πρωτ. 11397/13-07-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη στην ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.
 15. Την προσφορά της ανωτέρω εταιρείας που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου στις 16-07-2020 και έλαβε αριθμό 11802.
 16. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων έργων για συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες, προϋπολογισμού 9.920,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 2. Την έγκριση της με αριθ. 11/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στην ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, Αυλώνος 86, Μαραθώνας, Τ.Κ. 19007, Α.Φ.Μ. 801100060, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, έναντι του ποσού των 9.920,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 8.000,00 € + Φ.Π.Α. 24% 1.920,00 € = συνολική αξία 9.920,00 €).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (515_2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60ΘΑΩΛΜ-4ΚΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΘΑΩΛΜ-4ΚΥ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •