Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών εμφακέλωσης λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης 946/2019

        

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών εμφακέλωσης λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την με αριθ. 53536/15034/24-05-2019 Διαπιστωτική Πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: ΨΦΤΒΟΡ1Κ-Δ63).
 9. Τη με αριθμό 530/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 10. Την ανάγκη της παροχής υπηρεσιών εμφακέλωσης λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος.
 11. Την από 22-08-2019 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 12. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στους ΚΑ 25.6117.04 και 00.8224.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
 13. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005461003 2019-08-22.
 14. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ: 17964/22-08-2019 (ΑΔΑ 6608ΩΛΜ-46Μ) και 2996/15-01-2019 (ΑΔΑ 9ΞΓΒΩΛΜ-ΒΗΘ) και α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 293 και 99 αντίστοιχα, με τις οποίες εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό δικτυακής ανάρτησης ΑΔΑΜ 19REQ005469128 2019-08-23.
 15. Τη με αριθ. πρωτ. 18076/26-08-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη στην εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ Μ. ΕΠΕ.
 16. Την προσφορά της ανωτέρω εταιρείας, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του δήμου και έλαβε αριθ. πρωτ. 18292/28-08-2019.
 17. Το από 28-08-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης.
 18. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών εμφακέλωσης λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 3.022,50 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της από 22/08/2019 Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 3. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εμφακέλωσης λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος στην εταιρεία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ Μ. ΕΠΕ», με έδρα το 21ο χλμ. Λ. Λαυρίου, οδός Ανθέων, Κορωπί, Τ.Κ. 19400, ΑΦΜ 800428798, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, έναντι του συνολικού ποσού των 3.022,50 € (τρεις χιλιάδες είκοσι δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά), ήτοι καθαρό ποσό 2.437,50€, ΦΠΑ 24% 585,00€, σύνολο 3.022,50€.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (946/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε