Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης             1327/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθμό 967/2019 Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την ανάγκη της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών
 10. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον  ΚΑ 00.6451.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
 11. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005845356/13-11-2019
 12. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ: α)25397/26-11-2019 (ΑΔΑ ΩΘ28ΩΛΜ-ΒΒ2), και α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 379, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό δικτυακής ανάρτησης ΑΔΑΜ 19REQ005919798/27-11-2019.
 13. Τη με αριθ. πρωτ. 25470/27-11-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη στις εταιρείες: α) ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ β) ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ γ)  E- POSTIRIXIS και δ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
 14. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου:  α) της εταιρείας ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και έλαβε αριθ. Πρωτ: 25660/29-11-2019,  και β) της επιχείρησης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ και έλαβε αριθμό πρωτ: 25761/02-12-2019
 15. Την από 10/12/2019 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και διαγωνισμών, καθώς και απ΄ευθείας αναθέσεων, προμηθειών και εργασιών.
 16. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών, συνολικού προϋπολογισμού για την ΟΜΑΔΑ Α _ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ποσού 1.550,00€ και για την ΟΜΑΔΑ Δ_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ποσού 1.240,00€.
 2. Την έγκριση της από 12/11/2019 Τεχνικής Έκθεσης του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών και συγκεκριμένα για την:

ΟΜΑΔΑ Α στην εταιρεία ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, με έδρα την οδό Ηπείρου αριθ. 13 Αθήνα, Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ 095506715, Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών, συνολικής αξίας 1.550,00€ (καθαρό ποσό 1.250,00€ ΦΠΑ 24% 300,00€)  

ΟΜΑΔΑ Δ στην επιχείρηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ,  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, με έδρα την οδό Νικηταρά 29Α, Άνω Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 35, ΑΦΜ 155153348, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, συνολικής αξίας 1.240,00€ ( καθαρό ποσό 1.000,00€ ΦΠΑ 24% 240,00€)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (1327_2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α/α

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •