Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστήματος τηλεματικής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης             11/2020

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθμό 967/2019 Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την ανάγκη της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του συστήματος τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων
 10. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 20.6495.06 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019. Για την πίστωση αυτή θα γίνει  Ανατροπή και το ποσό θα μεταφερθεί στη χρήση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020  με την Α΄ υποχρεωτική αναμόρφωση .
 11. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005778028/31-10-2019
 12. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ: α)25833/29-11-2019 (ΑΔΑ 7ΝΛΓΩΛΜ-8ΡΑ), και α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 391, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό δικτυακής ανάρτησης ΑΔΑΜ 20REQ006155337.
 13. Τη με αριθ. πρωτ. 27554/23-12-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη στην εταιρεία : Ι ΤRACK SERVICES ΕΠΕ
 14. Την προσφορά που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου:  της εταιρείας ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ και έλαβε αριθμό πρωτ:  27690/27-12-2019
 15. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του συστήματος τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 10.884,72€.
 2. Την έγκριση της 18/2019 Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών
 3. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του συστήματος τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων στην εταιρεία I Track Services ΕΠΕ Αγαθών και Υπηρεσιών Τηλεματικής , με έδρα τη Λ. Κηφισού αριθ. 59_ Αγ. Ιωάννης – Ρέντης Τ.Κ. 182 33, ΑΦΜ 800795090, Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ, συνολικής αξίας 10.884,72€ (καθαρό ποσό 8.778,00€ ΦΠΑ 24% 2.106,72€)  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (11_2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •