Αποδοχή αίτησης παραίτησης και λύση της σύμβασης εργασίας ιδοχ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης και λύση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσληφθέντα μέσω προγραμμάτων απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ»

Αριθμός Απόφασης: 649/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ οικ.28286/450/20-06-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2307) και την τροποποίηση αυτής με αριθ οικ.28011/635/09-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2855) των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών όπως ισχύει σχετικά με το «Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις ,φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»

ε) Την από 25/01/2021 αίτηση του Δήμου Μαραθώνος με αριθ πρωτ 21/2021/000077108322 στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

στ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ζ)Την από  08/02/2021  απόφαση ένταξης του Δήμου Μαραθώνος στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

η) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν για το Δήμο Μαραθώνος είναι: δύο (2) Μηχανικοί, δέκα (10) Βοηθητικό Προσωπικό καθαριότητας, ένας (1) Σιδεράς-Ηλεκτροσυγκολλητής, τρεις (3) Εργάτες Χειρονακτικών Εργασιών, τέσσερεις (4) Οδηγοί με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, δύο (2) Υδραυλικοί, τρεις (3) Υπάλληλοι Γραφείου, δύο (2) Χειριστές Μηχανημάτων, ένας (1) Ξυλουργός, ένας (1) Ελαιοχρωματιστής, δύο (2) Φύλακες, (συνολικά 31 θέσεις)

θ) Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ι) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ια) Την υπ αριθ 97/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία προσλήφθηκαν 21 άτομα μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδοχ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

ιβ) Τις υπ αριθ 102 και 103/2021 αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος

ιγ) Την από 02/03/2022 αίτηση επιμήκυνσης χρόνου επιχορήγησης του Δήμου Μαραθώνος

ιδ) Την υπ αριθ πρωτ 770098/08-03-2022 απόφαση επέκτασης /επιμήκυνσης διάρκειας επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες δηλαδή μέχρι 04/04/2023

ιε) Την υπ αριθ 148/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί της παράτασης των συμβάσεων εργασίας ιδοχ μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών για χρονικό διάστημα επιπλέον ενός (1) έτους

ιστ) Την υπ αριθ πρωτ  30214/29-12-2022 αίτηση του κ. Κ********* Ν********* του Σ********* σύμφωνα με την οποία υποβάλλει την υπ αριθ 16441/16-11-2022 Απόφαση Διευθυντή ΕΦΚΑ περί απονομής σύνταξης γήρατος καθώς και την παραίτησή του από τη θέση βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας Δήμου Μαραθώνος, λόγω συνταξιοδότησής του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 30214/29-12-2022 αίτησης παραίτησης και τη λύση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Κ********* Ν********* του Σ*********, ο οποίος είχε προσληφθεί στο Δήμο Μαραθώνος μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ, απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, λόγω έκδοσης της υπ αριθ 16441/16-11-2022  Απόφασης Διευθυντή ΕΦΚΑ περί απονομής σύνταξης γήρατος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68ΟΓΩΛΜ-2ΣΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΟΓΩΛΜ-2ΣΨ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •