Αποδοχή αίτησης παραίτησης και λύση υπαλληλικής σχέσεως λόγω συνταξιοδότησης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης και λύση υπαλληλικής σχέσεως της υπαλλήλου Β******* Υ******* του Κ******* λόγω συνταξιοδότησης»

Αριθμός Απόφασης: 525/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ΦΕΚ 114/Α/2006)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Τον υπηρεσιακό φάκελο της μόνιμης υπαλλήλου Β******* Υ******* του Κ*******, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄.

ε) Το γεγονός ότι η υπάλληλος Β******* Υ******* του Κ*******, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, υπέβαλε τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 23391/29-9-2022 και 24661/14-10-2022 αιτήσεις παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης.

στ) Την υπ’ αριθμ. 8791629135/17.10.2022 βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.Την λύση της υπαλληλικής σχέσεως της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Β******* Υ******* του Κ*******, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, λόγω συνταξιοδότησης μετά τις υπ’ αριθ. πρωτ. 23391/29-9-2022 και 24661/14-10-2022 αιτήσεις παραίτησής της.

2. Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για δημοσίευση στην ΕτΚ και κατόπιν θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΠΦΨΩΛΜ-09Ζ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΦΨΩΛΜ-09Ζ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •