Αποδοχή αίτησης παραίτησης Κ***** Φ***** και αναπλήρωσή της

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης Κ***** Φ***** και αναπλήρωσή της»

Αριθμός Απόφασης: 202/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
 5. Την υπ’ αριθμ. 79/16-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΨΥΩΛΜ-ΑΧ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος, με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μηνών για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2021».
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39908/06-04-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαραθώνα, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34431/05-05-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (2.044) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού».
 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34921/07-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147 / Β΄/27-11-2012) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24680/15-12-2021 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του δήμου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 10. Την υπ αριθ πρωτ 24710/15-12-2021 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 11. Το υπ αριθ πρωτ 21178/2021//1/25-02-2022 έγγραφο ΑΣΕΠ με θέμα: «Έγκριση ανακοίνωσης»
 12. Το υπ αριθ πρωτ 7302/12-04-2022 πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων
 13. Τους προσωρινούς και οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων
 14. Την υπ αριθ 171/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Μαραθώνος.
 15. Την υπ αριθ 197/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση ιδοχ σε αναπλήρωση υπαλλήλου που δεν αποδέχθηκε τη θέση» σύμφωνα με την οποία προσλήφθηκε η Κ***** Φ***** του Χ***** ως ΥΕ εργάτρια γενικών καθηκόντων.
 16. Την υπ αριθ πρωτ 9406/16-05-2022 υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση για λόγους υγείας.
 17. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δεν απασχολήθηκε ούτε για μία ημέρα και δεν θα λάβει αποδοχές ούτε για μία ημέρα
 18. Την υπ αριθ πρωτ 9432/16-05-2022 υπεύθυνη δήλωση του Κ***** Β***** του Α*****, επόμενου στους πίνακες κατάταξης σύμφωνα με την οποία δηλώνει κώλυμα λόγω του ότι απασχολείται στο Δήμο Μαραθώνος ως ΥΕ εργάτης ταφής εκταφής σε αναπλήρωση παραιτηθέντα στην υπ αριθ ΣΟΧ 3/2021 ανακοίνωση.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 9406/16-05-2022  υπεύθυνης δήλωσης της Κ***** Φ***** του Χ***** σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων, για λόγους υγείας.

Σε αναπλήρωση της ανωτέρω θα προσληφθεί η Σ***** Μ***** του Γ***** με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ΥΕ Εργάτρια Γενικών Καθηκόντων (κωδ. θέσης 502) για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από 17/05/2022 έως 16/01/2023.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το  Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΓΝΕΩΛΜ-ΨΡ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΝΕΩΛΜ-ΨΡ4

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *