Αποδοχή αίτησης παραίτησης της Κ****** Γ******, υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης της Κ****** Γ******, υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»

Αριθμός Απόφασης      286/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 41  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α) όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 4 παρ. 2 της από 26/08/2015 πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

στ) Την υπ’ αριθ. Δ11/4657/154/20-05-2021 (ΦΕΚ 2175/2021 τ.Β) ΚΥΑ περί Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους

ζ) Την αριθμ. 47224/6-07-2021 (ΦΕΚ 3016/2021 τ.Β) ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2021».

η) Την υπ’ αριθ. 48650/9-07-2021 απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

θ) Την ΚΥΑ   περί του καθορισμού αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους

ι) Την υπ’ αριθ. 259/2021 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2021

ια) Την υπ αριθ. 12996/14-07-2021 ανακοίνωση Πλήρωσης τριάντα δύο (32) θέσεων με σύμβαση ι.δ.ο.χ.  στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2021, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

ιβ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιγ) Την υπ αριθ 1025/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ιδ) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

ιε) Το υπ αριθ πρωτ  13624/21-07-2021  πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

ιστ) Την υπ αριθ 219/2021 απόφαση Δημάρχου με θέμα: Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης.

ιζ) Την υπ αριθ πρωτ 16293/27-08-2021 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης Κ****** Γ****** του Ι****** από τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη Ψυχαγωγίας στην Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 16293/27-08-2021 υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης της Κ****** Γ****** του Ι******, υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη Ψυχαγωγίας στην Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΣ48ΩΛΜ-ΤΞΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣ48ΩΛΜ-ΤΞΡ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •