Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατασκήνωσης Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατασκήνωσης Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης»

Αριθμός Απόφασης: 431/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 28  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α)

στ)Την υπ’ αριθ. 38499/21-04-2022 (ΦΕΚ  2107/2022 τ.Β) ΚΥΑ περί Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους 

ζ)Την υπ αριθμ. 53387/06-06-2022 (ΦΕΚ 2831/2022 τ.Β)  ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2022».

η) Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 56216/14-06-2022 απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

θ)Την  ΚΥΑ περί του Καθορισμού αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

ι) Την υπ’ αριθ.  216/2022 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2022

ια) Την υπ αριθ. πρωτ 14049/27-06-2022 ανακοίνωση Πλήρωσης τριάντα πέντε (35) θέσεων με σύμβαση ι.δ.ο.χ.  στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2022, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

ιβ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιγ) Την υπ αριθ 17/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ιδ) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

ιε) Το υπ αριθ πρωτ 16357/18-07-2022  πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

ιστ) Την υπ αριθ 323/2022 απόφαση με θέμα Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης.

ιζ) Την υπ αριθ πρωτ 20051/2022 υπεύθυνη δήλωση της Γ****** Π****** του Β****** σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από τη θέση της Επιμελήτριας στην Κατασκήνωση Ε Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα, με τελευταία ημέρα εργασίας της την 31η/8/2022.

ιη) Την υπ’ αριθμ. 967/2019 απόφαση Δημάρχου περί αναπλήρωσής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 20051/2022 υπεύθυνης δήλωσης της Γ****** Π****** του Β****** σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση της Επιμελήτριας στην Κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα όπου απασχολήθηκε έως και τις 31/08/2022.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

 α/α Ο Αναπληρωτής – Αντιδήμαρχος  Δικτύων και Καθημερινότητας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A927%CE%A8%CE%A9%CE%9B%CE%9C-0%CE%A82

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A927%CE%A8%CE%A9%CE%9B%CE%9C-0%CE%A82

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •