Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδοχ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκε για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας»

Αριθμός Απόφασης: 462/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) όπως  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/2018 τ.Α) «Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ΟΤΑ που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών» όπου αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  (ΦΕΚ 143 Α)

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)

ζ)Την υπ’ αριθμ 163/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μαραθώνος περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τετράμηνης διάρκειας) για την  κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

η)Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) «Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας-Αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν.3852/2010»

θ)Τον ΟΕΥ τoυ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ι) Την υπ αριθ πρωτ 10103/23-05-2022 ανακοίνωση για Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδοχ χρονικής διάρκειας τεσσάρων  μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

ια) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιβ) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων

ιγ)Το υπ αριθ πρωτ  11163/01-06-2022  Πρακτικό Κατάταξης υποψηφίων

ιδ)Την υπ αριθ 260/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

ιε)Την υπ αριθ πρωτ 21812/12-09-2022 αίτηση παραίτησης της Κ******* Σ******* του Α******* σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων-δασοπυροπροστασίας για προσωπικούς λόγους

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 21812/12-09-2022 αίτησης παραίτησης της Κ******* Σ******* του Α******* σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων-δασοπυροπροστασίας, όπου είχε προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, για προσωπικούς λόγους.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60Ψ5ΩΛΜ-ΓΞΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60Ψ5ΩΛΜ-ΓΞΒ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •