Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατασκήνωσης Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης»

Αριθμός Απόφασης      324/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 28  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α)

στ)Την υπ’ αριθ. Δ11/4657/154/20-05-2021 (ΦΕΚ  2175/2021 τ.Β) ΚΥΑ περί Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους    

ζ)Την υπ αριθμ. 47224/06-07-2021 (ΦΕΚ 3016/2021 τ.Β)  ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2021».

η) Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 48650/09-07-2021 απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

θ)Την  ΚΥΑ περί του Καθορισμού αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

ι) Την υπ’ αριθ.  259/2021 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2021

ια) Την υπ αριθ. πρωτ   12996/14-07-2021  ανακοίνωση Πλήρωσης τριάντα δύο (32) θέσεων με σύμβαση ι.δ.ο.χ.  στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2021, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

ιβ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιγ) Την υπ αριθ 1025/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ιδ) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

ιε) Το υπ αριθ πρωτ   13624/21-07-2021  πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

ιστ) Τις υπ αριθ πρωτ 13602 και 13604/21-07-2021 υπεύθυνες δηλώσεις των Κ******* Α******* του Αλ******* και Κ******* Β******* του Α******* σύμφωνα με τις οποίες δεν επιθυμούν την πρόσληψή τους στην κατασκήνωση του Δήμου Μαραθώνος

ιζ) Την υπ αριθ πρωτ 13612/21-07-2021 υπεύθυνη δήλωση της Σ******* Μ******* του Δ******* σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση του Διαχειριστή στη Παιδική Κατασκήνωση του Δήμου Μαραθώνος

ιη) Την υπ αριθ 219/2021 απόφαση με θέμα Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης.

ιθ) Το γεγονός ότι η Τ******* Β******* αν και ειδοποιήθηκε ότι είναι επιτυχούσα στην ειδικότητα Ειδική Συνεργάτιδα Χειροτεχνίας δεν εμφανίστηκε.

κ) Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν οι θέσεις των : Ιατρού, Νοσοκόμου, Βοηθού Μάγειρα, Γυμναστή, Φυσιοθεραπευτή, ειδικού τεχνίτη ξυλουργού, ειδικού συνεργάτη χειροτεχνίας και 2  εργατριών (λάντζας και τραπεζαρίας) της υπ αριθ πρωτ 12996/14-07-2021 ανακοίνωσης

κα) Την υπ αριθ 13897/26-07-2021 2η ανακοίνωση Πλήρωσης εννέα (9) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2021, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

κβ) Το υπ αριθ  14234/29-07-2021   πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

κγ) Την υπ αριθ 252/2021 με θέμα Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης.

κδ) Την υπ αριθ πρωτ 17151/09-09-2021 υπεύθυνη δήλωση της Φ******* – Ε******* Ζ******* του Σ******* σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη Ψυχαγωγού στην Κατασκήνωση Ε Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα, όπου και απασχολήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 30/07/2021 έως 05/09/2021, για προσωπικούς λόγους.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 17151/09-09-2021 υπεύθυνης δήλωσης της Φ*******-Ε******* Ζ******* του Σ******* σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη Ψυχαγωγού στην Κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα όπου και απασχολήθηκε από 30/07/2021 μέχρι και την 5η/09/2021.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/63ΦΚΩΛΜ-Γ9Υ

https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΦΚΩΛΜ-Γ9Υ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *