Αποδοχή αίτησης περί μη ανανέωσης σύμβασης εργασίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης περί μη ανανέωσης σύμβασης εργασίας»

Αριθμός Απόφασης: 382/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ οικ.28286/450/20-06-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2307) και την τροποποίηση αυτής με αριθ οικ.28011/635/09-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2855) των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών όπως ισχύει σχετικά με το «Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις ,φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»

ε) Την υπ αριθ 1149706416/13-08-2020  αίτηση του Δήμου Μαραθώνος με αριθ πρωτ 21/2020/000072029023 στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

στ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ζ) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν για το Δήμο Μαραθώνος είναι 53 άτομα

η) Την από 18/09/2020 απόφαση ένταξης του Δήμου Μαραθώνος στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

θ)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ι)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ια)Την υπ αριθ 845/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία προσλήφθησαν 17 μακροχρόνια άνεργοι για χρονικό διάστημα ενός έτους από 15/10/2020 έως 14/10/2021

ιβ)Την από 13/09/2021 αίτηση του Δήμου Μαραθώνος προς τον ΟΑΕΔ περί επιμήκυνσης του χρόνου επιχορήγησης

ιγ)Την υπ αριθ 374/12-10-2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η πρόσληψη των δέκα επτά (17)  μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς με σύμβαση εργασίας ιδοχ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

ιδ) Την υπ αριθ πρωτ 19905/14-10-2021 αίτηση του Μπ********* Κ********* του Γ********* σύμφωνα με την οποία δεν επιθυμεί την ανανέωση της σύμβασής του για ένα επιπλέον έτος για προσωπικούς ********* λόγους.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 19905/14-10-2021 αίτησης του Μπ********* Κ********* του Γ*********  σύμφωνα με την οποία δεν επιθυμεί την ανανέωση της σύμβασής του για ένα επιπλέον έτος για προσωπικούς ********* λόγους.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΡ7ΧΩΛΜ-ΗΧΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡ7ΧΩΛΜ-ΗΧΦ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •