Αποδοχή αίτησης περί μη αποδοχής της θέσης ΥΕ εργάτριας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης της Δάφκου Σουλτάνας του Νικολάου περί μη αποδοχής της θέσης ΥΕ εργάτριας ταφής-εκταφής νεκρών (κωδ.θέσης 201 ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης)».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

γ) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54Α)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)

ε) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

στ)Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).

ζ)Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018).

η)Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄75/30-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α΄/25-4-2020).

θ)Την υπ’ αριθμ. 56/20-03-2020 (ΑΔΑ: 97ΠΟΩΛΜ-ΞΔ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου & λοιπών αντικαταβολών για το έτος 2020».

ι)Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ30970/8189/22-04-2020 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Μαραθώνος, υπό την μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

ια)Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ 33051/27-5-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΘΝ46ΜΤΛ6-ΗΟΜ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση σύναψης εξήντα (60) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών».

ιβ)Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 33648/1-6-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)» προς το Δήμο Μαραθώνος.

ιγ)Την υπ αριθ πρωτ 9842/234-06-2020 ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ιδ) Την υπ αριθ πρωτ 11908/2020//1/09-07-2020 έγκριση της υπ αριθ πρωτ 9842/23-06-2020 ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ

ιε) Την υπ αριθ 1025/2019 απόφαση με θέμα : Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

ιστ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιζ) Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ιη) Το υπ αριθ πρωτ 13057/30-07-2020 πρακτικό επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

ιθ)Την υπ αριθ 539/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

κ)Την υπ αριθ πρωτ 13427/05-08-2020 αίτηση της Δάφκου Σουλτάνας του Νικολάου σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση ΥΕ εργάτη ταφής-εκταφής νεκρών στο Δήμο Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 13427/05-08-2020 αίτησης της Δάφκου Σουλτάνας του Νικολάου περί μη αποδοχής της θέσης ΥΕ εργάτρια ταφής – εκταφής νεκρών, κωδ. θέσης 201 της υπ αριθ ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης.

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%99%CE%995%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%A663

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%995%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%A663

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •