Αποδοχή παραίτησης της Σέρβου Κων/νας του Ιωάννη από τη θέση της σχολικής καθαρίστριας Δήμου Μαραθώνος και αντικατάστασή της

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης της Σέρβου Κων/νας του Ιωάννη από τη θέση της            σχολικής καθαρίστριας Δήμου Μαραθώνος και αντικατάστασή της».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 (Α’ 147)
 2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
 3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α’ 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’ 87), όπως ισχύουν
 5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
 6. Τις ανάγκες  του  Δήμου Μαραθώνος σε  προσωπικό  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
 7. Το υπ αριθ πρωτ 52360/19-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδοχ στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων».
 8. Την υπ αριθ πρωτ 14515/20-08-2020 ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
 9. Το υπ αριθ πρωτ 52879/21-08-2020 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδοχ  στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων».
 10. Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 11. Την υπ αριθ 1025/2019 απόφαση περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ
 12. Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων
 13. Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ πρωτ 14515/20-08-2020 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
 14. Το υπ αριθ πρωτ  15252/28-08-2020 πρακτικό επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ
 15. Το υπ αριθ πρωτ   15386/01-09-2020  πρακτικό κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ πρωτ 14515/20-08-2020 ανακοίνωσης μετά την αναζήτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας
 16. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), και την υπ αριθ πρωτ 14515/20-08-2020 ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, η έναρξη της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν ήταν δυνατό να είναι με την έναρξη του διδακτικού έτους 01/09/2020 λόγω τήρησης των όσων αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, ημερών ανάρτησης της ανακοίνωσης, υποβολής των αιτήσεων, ανάρτησης των πινάκων κ.λ.π. και πραγματοποιήθηκε την 04/09/2020
 17. Τους τελικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους.
 18. Την υπ αριθ 586/2020 απόφαση με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, Δήμου Μαραθώνος
 19. Την υπ αριθ 594/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Tοποθέτηση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, Δήμου Μαραθώνος.
 20. Την υπ αριθ πρωτ 1418/28-01-2021 αίτηση παραίτησης της Σέρβου Κων/νας του Ιωάννη σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση της σχολικής καθαρίστριας για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους
 21. Το υπ αριθ πρωτ 17043/23-09-2020 πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ 14515/2020 ανακοίνωσης μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τη διενέργεια κλήρωσης
 22. Την υπ αριθ πρωτ 1425/28-01-2021  υπεύθυνη δήλωση της  Θοδωρή Μαργαρίτας του Βασίλη, επόμενη στους πίνακες κατάταξης μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε, σύμφωνα με την οποία δεν επιθυμεί την πρόσληψή της ως σχολική καθαρίστρια στο Δήμο Μαραθώνος.

                              Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 1418/28-01-2021 αίτησης παραίτησης της Σέρβου Κων/νας του Ιωάννη από τη θέση της σχολικής καθαρίστριας για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους.

Σε αντικατάσταση της ανωτέρω θα προσληφθεί η Καραγιάννη Αικατερίνη του Σταματίου, επόμενη στους πίνακες κατάταξης μετά τη διενέργεια κλήρωσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα από 29 Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 30/06/2021 και θα τοποθετηθεί στο 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΧΘΒΩΛΜ-17Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΘΒΩΛΜ-17Χ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *