Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδοχ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, ειδικότητας  ΠΕ Θεατρικών – Κινηματογραφικών Σπουδών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 506/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.9 του Ν.4038/2012 σύμφωνα με τις οποίες: «Οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με σύμβαση ιδαχ καθώς και με σύμβαση εργασίας ιδοχ εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
 3. Την με αριθμ Πρωτ.: 88844/05.08.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 καθώς και ΚΩΔ ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 5131466.
 4. Την με αριθμ Πρωτ. 2391/29-7-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 με ΚΩΔ ΟΠΣ 5131423 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
 5. Την υπ αριθ 359/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα «ΚΔΑΠ» στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2021 – 2022».
 6. Την υπ αριθ 360/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η «Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.), που λειτουργούν στον Δήμο μας , στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 – 2022».
 7. Τον ΟΕΥ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)
 8. Την υπ αριθ ΣΟΧ 4/2021 με αριθ πρωτ 19701/12-10-2021 ανακοίνωση Για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης)
 9. Τους πίνακες κατάταξης προσωπικού και το πρακτικό ανάρτησής τους
 10. Την υπ αριθ 446/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος και την υπ’ αριθμ. 96/2022 περί τροποποίησής της η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 776/Γ/2022.
 11. Την υπ’ αριθμ. 429/1-9-2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Ανανέωση   συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης προσωπικού των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ») για την περίοδο 2022 – 2023».
 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23941/5-10-2022 αίτηση παραίτησης του Γ***** Α***** του Γ***** από την θέση ειδικότητας ΠΕ Θεατρικών – Κινηματογραφικών Σπουδών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Μαραθώνος, για προσωπικούς λόγους.
 13. To υπ αριθ πρωτ 20835/08-09-2022 έγγραφό μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Αττικής περί διαβίβασης της υπ αριθ 429/2022 αποφάσεως Δημάρχου Μαραθώνος για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 23941/5-10-2022 αίτησης παραίτησης του υπαλλήλου  Γ***** Α***** του Γ*****, ο οποίος είχε προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής (τετράωρης) απασχόλησης στη θέση ειδικότητας ΠΕ Θεατρικών – Κινηματογραφικών Σπουδών, στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (πρώην  «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής») για τη σχολική χρονιά 2022-2023, για την λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Μαραθώνος.  

Β. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΞΥΡΩΛΜ-ΨΡΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΥΡΩΛΜ-ΨΡΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *