Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 983/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α΄  ) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι

δ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

ε) Την υπ αριθ  87847/25-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3975/2016 τ.Β΄)

στ) Την υπ αριθ  8/2018 δημόσια  πρόσκληση  σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης των συμμετεχόντων σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για  30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

ζ) Το υπ αριθ 23574/2018//1/2018/01-08-2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

η) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

θ) Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ

ι) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν για το Δήμο Μαραθώνος είναι 80 εκ των οποίων

στην κατηγορία ΠΕ : Ένας (1) ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, ένας (1) ΠΕ Γεωπόνων, ένας (1) ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ένας (1) ΠΕ Μηχανικών Η/Υ, ένας (1) ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός ,

στην κατηγορία ΤΕ: δύο (2) ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού,

στην κατηγορία ΔΕ: τρεις (3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών, δώδεκα (12) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, δέκα (10) ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού, τρεις (3) ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, τρεις (3) ΔΕ Οδηγών με άδεια Γ΄ κατηγορίας, τρεις (3) ΔΕ Υδραυλικών, ένας (1) ΔΕ χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων (καλαθοφόρο), ένα (1) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου JCB ένα (1) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων μικρού γερανοφόρου,

στην κατηγορία ΥΕ: δέκα πέντε (15) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, τρεις (3) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών, τρεις (3) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών, δύο (2) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό Σιδηρουργικών Εργασιών, δύο (2) ΥΕ βοηθητικό φυλακτικό προσωπικό, τέσσερεις (4) ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών , δύο (2) ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών & πέντε (5) ΥΕ εργατών πρασίνου

ια)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ιβ)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ιγ) Την υπ αριθ 1067/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία η Καρύκια Αλεξάνδρα Σοφία του Χρήστου είχε προσληφθεί στο Δήμο μας με την ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας από 22/10/2018 έως 21/06/2019

ιδ) Τις διατάξεις του άρ. 3 του Ν. 4618/2019 (ΦΕΚ 89/10-6-2019/Α΄)

ιε) Την υπ’ αριθμ. 9.3761 ΚΥΑ περί τροποποίησης της 8.7847/25.07.2018 απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (ΦΕΚ 2466/21-6-2019/Β΄)

ιστ) Την υπ αριθ 590/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία η απασχόληση της Καρύκια Αλεξάνδρας Σοφίας του Χρήστου παρατάθηκε για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, έως 21/10/2019

ιζ) Την υπ αριθ πρωτ 19044/06-09-2019 υπεύθυνη δήλωση της Καρύκια Αλεξάνδρας Σοφίας του Χρήστου, σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση ΥΕ Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας στον Δήμο Μαραθώνος (μετά το τέλος της εργασίας της την 6η/9/2019)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 19044/06-09-2019 υπεύθυνης δήλωσης της Καρύκια Αλεξάνδρας Σοφίας του Χρήστου, σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση ΥΕ Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας που είχε προσληφθεί στον Δήμο Μαραθώνος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ